fbpx

Praca z osobami bezdomnymi w okresie zimowym 2009

Szkolenie było skierowane do pracowników instytucji stykających się w swojej pracy z osobami bezdomnymi i dotyczyło metod pracy z tą grupą osób szczególnie w okresie zimowym. Na szkoleniu obecni byli przedstawiciele MGOPS-u, Policji, Urzędu Miasta. Na szkoleniu zaprezentowana została działalność PFWB a także metody pracy wdrażane w organizacjach członkowskich. Przedstawione zostały modele istniejących placówek wraz z ich hierarchizacją. Zaprezentowano istniejące w różnych miastach sposoby budowania partnerstw lokalnych mających na celu zabezpieczenie osób bezdomnych szczególnie przebywających w miejscach niemieszkalnych. Przedstawione zostały również bariery prawne uniemożliwiające efektywną prace z osobami bezdomnymi i sposoby ich rozwiązywania. Zaprezentowano model pracy streetworkera i omówiono najważniejsze zadania które przyczyniają się do zwiększenia skuteczności systemu wsparcia osób bezdomnych.

Szkolenie odbyło się 4 listopada 2009 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.