Zaloguj

Biblioteka PFWB

W ramach biura Pomorskiego Forum funkcjonuje biblioteczka zawierająca materiały krajowe i zagraniczne o bezdomności. Z doświadczeń Pomorskiego Forum wynika ewidentnie, że brakuje materiałów o bezdomności, jeśli są one dostępne to jedynie w stanie rozproszenia, wskazanym zatem było utworzenie miejsca z dostępem do pozycji książkowych, artykułów i materiałów w wersji elektronicznej. Forum posiada zarówno materiały w języku polskim, jak i angielskim. Zasoby biblioteczki Forum dostępne są od poniedziałku do czwartku w godzinach otwarcia biura .

Poczta elektroniczna biblioteki: biuro@pfwb.com.pl Poniżej znajduję się regulamin biblioteczki oraz spis pozycji, które posiadamy w obecnym czasie. Spis zasobów biblioteki PFWB Lista książek, publikacji, materiałów Biblioteki PFWB Regulamin Wypożyczalni Pomorskiego Forum 
na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 1. Do wypożyczania książek uprawnia karta biblioteczna, będąca dokumentem identyfikującym czytelnika, zakładana na podstawie dowodu osobistego.
 2. Każde dzieło zamawia się korzystając z tradycyjnego katalogu – do odbioru książki upoważniona jest tylko osoba, na którą czeka książka (i) chyba, że zostawiło się wcześniej upoważnienie u bibliotekarza
 3. Każdą pozycję (tom) można wypożyczyć na maksymalnie 30 dni z możliwością osobistego przedłużenia o kolejne 30 dni, jeśli pozycją nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika.
 4. Istnieje możliwość rezerwowania książek w bibliotece drogą elektroniczną.
 5. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Wypożyczalnia stosuje następujące rygory:
 • indywidualne upomnienie na piśmie (koszty opłaty pocztowej i upomnień ponosi czytelnik)
 • karę pieniężną za każdy kolejny dzień przetrzymania książki (tomu) w wysokości 1PLN za każdy kolejny dzień przekroczenia wyznaczonego terminu zwrotu książek
 • do czasu oddania przetrzymanej książki i uiszczenia kary pieniężnej czytelnik pozbawiony jest prawa korzystania z Biblioteki.
Regulamin Czytelni Pomorskiego 
Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 1. W Czytelni nie ma wolnego dostępu do księgozbioru. Zamówienia realizuje bibliotekarz na podstawie wypełnionych rewersów.
 2. Wszystkie materiały biblioteczne dostępne jedynie w Czytelni posiadają dodatkową sygnaturę.
 3. Można ją odszukać poprzez sygnaturę w katalogu komputerowym (egzemplarze oznaczone symbolem R, KONF, ART.).
 4. Korzystający z Czytelni obowiązani są:
 • zachować ciszę,
 • wyłączyć telefony komórkowe,
 • pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, parasole, teczki, torebki oraz wszelkie bagaże,
 • wpisać się do księgi odwiedzin,
 • zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki,
 • pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi dokument tożsamości,
 • czytelnie wypełnić zamówienie (rewers) na każdą książkę (jednorazowo można składać zamówienie do 5 pozycji)
 • oddać wydawnictwo w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
PRAWO DO KORZYSTANIA MA KAŻDY ZAINTERESOWANY Korzystający z Czytelni mogą na miejscu wykonywać odpłatnie odbitki kserograficzne.