fbpx

Trenerzy Akademii Partnerstwa Społecznego

Łukasz Browarczyk

Pracuje w biurze Pomorskiego Forum na rzecz wychodzenia z Bezdomności, absolwent Filozofii oraz Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Koordynator badania socjodemograficznego w 2009r.

Adam Cenian

Maciej Dębski

Adiunkt w zakładzie Socjologii Kultury w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator projektu „Agenda Bezdomności” z ramienia UG. Współautor raportu badania „Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego”.


Aleksandra Dębska-Cenian

Psycholog, Koordynator Działu Edukacja projektu „Agenda Bezdomności”, Psycholog w projekcie „12-tu odważnych ludzi”. Autorka artykułów naukowych oraz publikacji w piśmie samopomocy „Pomost”, a także w publikacjach FISE.


Bożena Dołkowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Klaudiusz Dyjas

W latach 2002 – 2005 pracownik socjalny w zespole ds. osób bezdomnych, prekursor streetworkingu skierowanego do osób bezdomnych w Słupsku, współautor i streetworker w programie Pierwszy Kontakt realizowanym od 2004 roku w Słupsku, współtwórca programu STREETWORKER – PEDAGOG ULICZNY skierowanego do młodzieży zagrożonej patologią społeczną, współautor Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w m. Słupsku na lata 2002 – 2012, Członek Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Słupsku, uczestnik grup eksperckich w PFWB, autor rozdziału „Superwizja” w e-przewodniku STREETWORKINGU – pisanego podczas realizacji programu AGENDA BEZDOMNOŚCI Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy. Obecnie od 2008 roku dyrektor Placówki Socjalizacyjnej MÓJ DOM – MOJA PRZYSZŁOSĆ w Słupsku.

Sylwia Gurbisz

Z wykształcenia pracownik socjalny. Od pięciu lat pracuje jako streetworker w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta. Podczas trwania projektu Agenda Bezdomności brała udział w wypracowywaniu standardu pracy streetworkera. Obecnie uczestniczy w pracach Grupy Polityki Społecznej w ramach PFWB. Jako trener prowadziła szkolenia dotyczące metodologii pracy streetworkera podczas 5-ciu edycji Jesiennej Szkoły Streetworkingu, oraz szkolenia wyjazdowe w Poznaniu, Kielcach i Warszawie, jak również szkolenia dla pracowników kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Ponadto, przez ostatnie cztery lata pracowała jako trener osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkalnictwie wspomaganym. Prowadziła tam trening mający na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do życia w otwartym środowisku przy niewielkim wsparciu osób trzecich. 

Jarosław Józefczyk

Zastępca Dyrektora MOPS w Gdyni ds. osób bezdomnych i rynku pracy


Adam Koszutowski

Pracownik socjalny, streetworker, prezes Stowarzyszenia Horyzont, wieloletni współpracownik Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, ekspert, szkoleniowiec.

Marcin Kowalewski

Pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, pedagog, absolwent Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005r. kierownik Zespołu ds. Bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni. Kieruje 10 osobowym Zespołem, który odpowiada za całościowe kształtowanie polityki lokalnej wobec problemu bezdomności. Prowadził szkolenia z zakresu tworzenia lokalnych koalicji na rzecz wsparcia osób bezdomnych, streetworkingu, profilaktyki bezdomności. Wieloletni członek Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Od 2010 roku obejmuje stanowisko prezesa.


Tomasz Maruszak

Kierownik Noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Swoją karierę pomocową rozpoczynał w organizacjach świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie oraz młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Od 2000 roku pracował jako opiekun oraz koordynator placówek dla osób bezdomnych różnego szczebla (schronisko, noclegownia, dom dla bezdomnych) MOPS w Gdańsku oraz TPBA Gdańsk, wieloletni współpracownik Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Trener i szkoleniowiec z zakresu standaryzacji i hierarchizacji placówek dla osób bezdomnych m.in. w projektach Jesienna Szkoła Streetworkingu oraz Rzecznik Osoby Bezdomnej realizowanych przez Koło Gdańskie i Zarząd Główny TPBA. Absolwent Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku oraz Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.


Anna Michalska

Z wykształcenia pedagog, od 5 lat pracownik Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Gdańskie na stanowisku streetworkera. Aktywnie uczestniczyła w wypracowaniu standardu pracy streetworkera. Jako trenerka prowadziła sesje dotyczące metodologii pracy streetworkera podczas 5-ciu edycji Jesiennych Szkół Streetworkingu, prowadziła szkolenia wyjazdowe w Kielcach, Poznaniu, Warszawie oraz 2-ie edycje szkolenia dla pracowników wszystkich kół Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z tematyki streetworkingu. Aktywnie współpracuje z Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Piotr Olech

Dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, pracownik socjalny (specjalizacja – organizowanie społeczności lokalnych), socjolog, koordynator projektów nakierowanych na społeczną i zawodową reintegrację osób bezdomnych oraz wypracowywanie spójnego modelu polityki społecznej. Były członek grupy roboczej ds. badań, a obecnie członek Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi (FEANTSA). Ekspert w zakresie instrumentów i narzędzi integracji osób wykluczonych społecznie. Szkoleniowiec, autor artykułów i raportów na temat bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Koordynator ogólnopolskiego partnerstwa największych polskich organizacji działających w obszarze bezdomności, zawiązanego na potrzeby stworzenia modeli i standardów usług świadczonych w zakresie bezdomności (2009-2013).


Justyna Rozbicka

Z wykształcenia mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalista terapii uzależnień, dyrektor programowy Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, prezes Stowarzyszenia Czyste Dźwięki w Sopocie, członek komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich w Warszawie, koordynator streetworkingu w sezonie letnim przy Urzędzie Miasta Sopot od 2004 roku.


Katarzyna Stec

Członek prezydium PFWB, wiceprezes Fundacji Edukacji Społecznej FES. Zastępca dyrektora MOPS Gdynia.


Rafał Stenka


Ewa Szczypior

Psycholog ze specjalnością kliniczną, założycielka Poradni dla Narkomanów w Gdańsku, pracownik Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zajmuje się problemami wykluczenia społecznego – budowania sieci oparcia społecznego dla osób z kręgu bezdomności, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, osób z zaburzeniami psychicznymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz tworzy programy lokalne i strategie polityki społecznej oraz „Zdrowia dla Pomorza” w województwie pomorskim.


Ewa Zając


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.