fbpx

Edukacja

[lang_pl]

Edukacja: oznacza obszar priorytetowy rozwoju PFWB, w ramach którego podnoszona jest skala, zasięg i jakość działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków.

Szkolenia – Każdego roku Forum organizuje i prowadzi wiele szkoleń dla kadry instytucji polityki społecznej zajmujących się problematyką bezdomności. Szkolenia obejmują zarówno członków Forum, jak i organizacje spoza, zarówno z terenu województwa pomorskiego, jak i całej Polski. Tematyka szkoleń jest niezwykle szeroka – od szkoleń i treningów interpersonalnych, poprzez poszczególne modele i standardy, szkolenia dotyczące tworzenia i pisania projektów, po tworzenie spójnego systemu zwalczania bezdomności.

Więcej o zrealizowanych szkoleniach

Debaty – Forum organizuje lub pomaga w realizacji wielu debat poświęconych bezdomności z udziałem różnych środowisk, np. dziennikarzy, ludzi nauki, polityków.

Biblioteczka – W ramach biura Pomorskiego Forum funkcjonuje biblioteczka zawierająca materiały krajowe i zagraniczne o bezdomności. Z doświadczeń Pomorskiego Forum wynika ewidentnie, że brakuje materiałów o bezdomności, jeśli są one dostępne to jedynie w stanie rozproszenia, wskazanym zatem było utworzenie miejsca z dostępem do pozycji książkowych, artykułów i materiałów w wersji elektronicznej. Forum posiada zarówno materiały w języku polskim, jak i angielskim. Zgromadziliśmy dotychczas ponad 200 pozycji książkowych, ponad 100 artykułów, ponad 200 różnego rodzaju raportów dotyczących bezdomności, prenumerujemy wiele czasopism specjalistycznych. Każdego miesiąca z biblioteki korzysta około 20 osób, są to nie tylko pracownicy szeroko rozumianej pomocy społecznej, ale i studenci i inne osoby zainteresowane problematyką.

Więcej o Biblioteczce

Edukacja nowych kadr – Pomorskie Forum prowadzi szeroką gamę aktywności edukacyjnych dla nowych i potencjalnie nowych pracowników systemu pomocy ludziom bezdomnym. Pomagamy szkolić i wdrażać nowych pracowników w zakresie bezdomności. Przykładem mogą być szkolenia dla streetworkerów, czy też szkolenia dla kadry naukowej Uniwersytetu Gdańskiego, pomoc w organizacji fakultetu poświęconego bezdomności na Uniwersytecie Gdańskim. W roku 2008 PFWB szkoliło ponad 300 pracowników socjalnych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

AKADEMIA PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO

Zapraszamy serdecznie do podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez uczestniczenie w działaniach edukacyjnych, prowadzonych przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w ramach AKADEMII PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO. Oferujemy udział w szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów Pomorskiego Forum – wieloletnich praktyków, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Naszą nadrzędną myślą jest traktowanie edukacji jako przemyślanego, profesjonalnie przygotowanego procesu,  prowadzącego do rozwoju. W realizowanych przez nas przedsięwzięciach kładziemy nacisk na rozwój potencjału – każdej pojedynczej osoby, a także tworzonych przez te osoby instytucji i partnerstw.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniach w następujących tematach:

 

 • Narzędzia aktywnej integracji osób wykluczonych
 • Standardy pracy z osobami bezdomnymi – od ulicy do samodzielności życiowej
 • Budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej w mediach
 • Przesłanki sukcesu w pomocy Społecznej: diagnoza, budowa partnerstwa, wykorzystywanie zasobów lokalnych, standaryzacja, wykorzystanie środków, dobre praktyki w tym zakresie
 • Wypalenie zawodowe pracowników sektora pomocy społecznej – czym jest, jak mu zapobiegać
 • Pisanie projektów i prowadzenie pracy metodą projektową
 • Badania w obszarze pomocy społecznej – dobra diagnoza jako punkt wyjścia do budowania programów działania i strategii pomocy
 • Jak dobrze budować zespół pracowniczy – integracja, komunikacja i motywacja, jako elementy sukcesu organizacji/instytucji.

Oferujemy także szkolenia „szyte na miarę”, dostosowane dokładnie do Państwa potrzeb i obszarów zainteresowań. Istnieje również możliwość wzbogacenia szkoleń wizytami studyjnymi w wybranych organizacjach członkowskich Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Realizujemy szkolenia na terenie Trójmiasta a także w Państwa organizacjach.

Więcej informacji uzyskać mogą Państwo kontaktując się z działem szkoleń i edukacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności telefonicznie (058 341 – 17 -20) bądź mailowo: k.czapska@pfwb.com.pl

Więcej informacji o Akademii

Informacje o trenerach Akademii

Wizyty studyjne

Pomorskie Forum w ofercie posiada także propozycje wizyt studyjnych

Więcej

Grupa ekspercka

Program działań Akademii Partnerstwa Społecznego przygotowywany i realizowany jest przez grupę ds. Edukacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Grupa pracuje na rzecz rozwoju PFWB, w ramach którego podnoszona jest skala, zasięg i jakość działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków.  Odpowiada za planowanie i wdrażanie działań edukacyjnych oraz za wyłonienie trenerów PFWB. Także monitoruje i diagnozuje potrzeby edukacyjne członków PFWB.

W skład grupy wchodzą:

 1. Katarzyna Stec – MOPS Gdynia (lider grupy)
 2. Karolina Czapska (przedstawiciel Biura PFWB)
 3. Bożena Dołkowska – MOPS Gdańsk
 4. Justyna Rozbicka – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 5. Anna Michalska – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 6. Sylwia Gurbisz – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Więcej o grupie

[/lang_pl]
[lang_en]

Education

Education is a priority sphere for PFWB development used to raise the scale, range and quality of educational activities taken up to solve the problem of homelessness and alleviate its consequences.

Trainings

Each year Forum organises and conducts trainings for workers of social policy institutions dealing with the problem of homelessness. Both the Forum members as well as other organisations from the Pomeranian Province and other regions of the country participate in the trainings. The trainings cover different areas of study: interpersonal skills, models and standards of creating and writing projects as well as creating a coherent system of combating homelessness.

Debates

Forum organizes or contributes to the organization of debates devoted to the question of homelessness. Representatives of different spheres, the press, science or politics, take part in those debates.

Library

Information and data on homelessness in Poland and other European countries is available in the library functioning within the framework of PFWB activity. Due to the observed shortage or dispersal of information on homelessness, it was necessary to create one place with access to books, articles and electronic materials on homelessness. The library was the answer to this need. So far we have gathered over 200 books, more than 100 articles and over 200 reports on homelessness both in Polish and English. We also subscribe to many specialist magazines. Over 20 people, both social workers and everyone interested in the subject, including students, borrow books from our library each month.

Educating new workers

The Pomeranian Forum offers a wide range of educational activities for potential and new workers of the homeless assistance programme. We help to introduce new workers into the field of homelessness. Examples of such activities are trainings for streetworkers and the academic staff of the University of Gdańsk, and helping to organize a course devoted to homelessness in one of its departments. Over 300 social workers were trained by PFWB in 2008 as commissioned by the Marshall’s Office.

ACADEMY OF SOCIAL PARTNERSHIP

We would like to encourage the development of professional competence and skills by inviting to take part in educational activities conducted by the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness as a part of SOCIAL PARTNERSHIP ACADEMY. We offer participation in trainings conducted by professional coaches of the Pomeranian Forum – specialists working in social assistance sphere for many years, workers of social assistance centres and non-government organisations.

We aim to treat education as a well thought out and professional process leading to one’s development. In our ventures we place emphasis on the development of the potential of individuals and institutions or partnerships created by those individuals.

We offer participation in the following training courses:

 • Active integration tools for the excluded
 • Working standards with the homeless – from rough sleeping to independent living
 • Creating a positive image of social assistance in the media
 • Conditions of success in social assistance sector: diagnosis, building partnership, using local resources, standardisation, using resources and acting in accordance with the good practice
 • Professional burnout of social assistance workers – definition, how to prevent it
 • Writing projects and applying a project method
 • Research in social assistance sector – proper diagnosis as a point of departure for building operational programmes and assistance strategies
 • How to build a successful work team – integration, communication and motivation as elements of success for an organisation or institution.

We offer customised training courses adapted to your needs and interests. It is also possible to include study visits in the selected PFWB membership organisations in the training course programme. We conduct training courses in Trójmiasto and on the client’s premises.

For more information contact the PFWB education and training department – call 058 341 – 17 -20

Study visits

The Pomeranian Forum also offers study visits

More

Expert group

The Programme of the Academy of Social Partnership is prepared and carried out by a group for Education of the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness. The group works for PFWB development to increase the scale, range and quality of educational activities conducted in order to solve the problem of homelessness and alleviate its consequences. It is responsible for planning and implementing educational activities, and for appointing PFWB coaches. It also monitors and diagnoses educational needs of PFWB members.

Members of the group:

 • Katarzyna Stec – Municipal Social Assistance Centre in Gdynia (group leader)
 • Aleksandra Dębska-Cenian (representative of PFWB office)
 • Bożena Dołkowska – Municipal Social Assistance Centre in Gdańsk
 • Justyna Rozbicka – St. Brother Albert’s Aid Society
 • Anna Michalska – St. Brother Albert’s Aid Society
 • Sylwia Gurbisz – St. Brother Albert’s Aid Society

[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.