fbpx

Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście

Badanie psychospołecznego profilu osób bezdomnych zrealizowane zostało w ramach Projektu „Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy” w latach 2006-2007 na ternie Trójmiasta. Idea realizacji tego badania wynikała przede wszystkim z potrzeby pogłębienia badań dotychczas zrealizowanych na terenie województwa pomorskiego, a w szczególności z potrzeby głębszego poznania warunków życia osób bezdomnych przebywających w placówkach, na działkach i altankach oraz w innych miejscach niemieszkalnych. Nad wypracowaniem metodologii badania pracowała grupa robocza złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych WNS UG, jak również z członków Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności  oraz pracowników z innych placówek badawczych (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie). Warto w tym miejscu dodać, że w prace terenowe żywo włączyli się studenci oraz pracownicy socjalni i streetworkerzy pracujący w Agendzie. Grupa badawcza składała się łącznie z 16 osób, w tym 13 pracowników naukowo dydaktycznych oraz 3 studentów. W trakcie procesu operacjonalizacji pojęć i przygotowania narzędzia badawczego zdecydowano, że badania nad psychospołecznym profilem osób bezdomnych w Trójmieście zostaną przeprowadzone dwoma komplementarnymi technikami badawczymi: zestandaryzowanym kwestionariuszem wywiadu oraz wywiadem biograficznym.

Głównymi problemami badawczymi diagnozowanymi za pomocą wywiadu zestandaryzowanego (próba 194 osób bezdomnych) były następujące obszary życia psychicznego i społecznego:

 1. ocena zadowolenia z życia i własnego samopoczucia
 2. planowanie i ocena własnej przyszłości
 3. relacje i kontakty z rodziną oraz życie rodzinne
 4. zdrowie i dobrostan psychiczny
 5. hierarchia wartości
 6. wyjście z bezdomności
 7. aktywność seksualna
 8. przyczyny bezdomności
 9. aktywność zawodowa i społeczna osób bezdomnych
 10. kwalifikacje zawodowe
 11. skutki bezdomności
 12. problemy z alkoholem,

W przypadku wywiadów biograficznych (próba 31 osób bezdomnych) skupiono swoją uwagę na następujących elementach

 1. Bezdomność jako przejaw wyłączenia społecznego – utraty więzi.
 2. Kultura bezdomności.
 3. Trajektorie bezdomności.
 4. Transformacja ustrojowa w życiu bezdomnych.
 5. Filozoficzność bezdomnych.
 6. ‘Legalny świat’ w heterotopii bezdomności.

Jako podsumowanie niniejszego badania ukazała się publikacja, o której można poczytać tutaj:

Profil psychospołeczny (opis)

Publikacja także do pobrania

Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.