fbpx

Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym

Główny Urząd Statystyczny w związku z przygotowaniami do Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r. (NSP 2011), usiłując sprostać oczekiwaniom Komisji Europejskiej, odnośnie dotarcia do osób bezdomnych, zaprosił Pomorskie Forum do współpracy. Udzieliliśmy wparcia GUS w zakresie:

  • udostępnienia pomorskich doświadczeń (metodologii badania socjodemograficznego) w zakresie badania ludzi bezdomnych
  • współpracy przy adaptacji pomorskiej metodologii na potrzeby NSP 2011
  • realizacji szkolenia w zakresie mierzenia bezdomności dla przedstawicieli GUS
  • współpraca przy tworzeniu narzędzia spisowego
  • wytypowania gmin w których przeprowadzony zostanie pilotaż (w kwietniu 2010 r.)
  • szkoleń dla realizatorów pilotażu w gminach

Jak widać pomoc udzielona przez Pomorskie Forum ma charakter głównie merytoryczny i dotyczy udostępnienia pomorskiej metodologii.

WSPÓŁPRACA PFWB Z GUS W RAMACH SPISU OSÓB BEZDOMNYCH 2011

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności podpisało umowę i tym rozpoczęło współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym dotyczącą spisu osób bezdomnych w Polsce w 2011 r. Spis osób bezdomnych realizowany będzie w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277). Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny w Warszawie spis powszechny:

• dostarcza szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym,

• przyczynia się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,

• Dostarcza danych bezpośrednio wykorzystywanych dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych,

• pozwala na uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. poprzez prowadzenie analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie,

Zgodnie z zasadami spisu opracowanymi przez GUS oraz PFWB (A. Sobieszak, P. Olech, M. Dębski, J. Praszczałek E. Oklesińska, Zasady spisywania osób w obiektach zbiorowego zakwaterowania i osób bezdomnych, Centralne Biuro Spisowe, Warszawa 2010; Ł. Browarczyk, M. Dębski, A. Sobieszak, Wytyczne dla osób realizujących spis osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych gminnych biur spisowych, liderów gminnych i rachmistrzów, Centralne Biuro Spisowe, Warszawa 2010.) spisem powszechnym objęte zostaną osoby bezdomne pierwszej kategorii oraz drugiej kategorii:

A) BEZDOMNOŚĆ PIERWSZEJ KATEGORII – „BEZ DACHU NAD GŁOWĄ”

Kategoria ta obejmuje osoby żyjące na ulicy, w przestrzeni publicznej bez schronienia, które mogłoby zostać uznane za kwaterę mieszkalną. Do kategorii tej należą przede wszystkim osoby, które wieczór i noc w momencie spisu spędzają poza jakąkolwiek instytucją funkcjonującą całodobowo, czyli osoby „śpiące pod chmurką”. Miejsca przebywania tych osób to: dworce kolejowe i autobusowe oraz ich okolice, kanały i węzły ciepłownicze, ulice, plaże, bunkry, lasy i parki, miejsca na cmentarzach, centra handlowe, parkingi, opuszczone samochody, przyczepy kempingowe, klatki schodowe, zsypy, piwnice, strych, śmietniki, ziemianki, wagony i bocznice kolejowe, ogrzewalnie i inne.

Spis osób bezdomnych musi się odbywać w określonych ramach czasowych. Spis osób bezdomnych przebywający w przeprowadzony zostanie dnia 15 kwietnia w godz. 19:00-22:00 oraz dnia 16 kwietnia w godz. 6:00:10:00. Taka organizacja spisu bezdomnych wyeliminuje wielokrotne spisanie tych samych osób, często przemieszczających się pomiędzy różnymi miejscami. Osoby bezdomne spisywane są przez rachmistrza z wykorzystaniem aplikacji mobilnej w miejscu przebywania osób bezdomnych, wskazanym przez pracowników gminnych biur spisowych w porozumieniu z placówkami udzielającymi pomocy bezdomnym (w ramach koalicji gminnych).

B) BEZDOMNOŚĆ DRUGIEJ KATEGORII – OSOBY ZAMIESZKUJĄCE OŚRODKI ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA (OZZ-61)

Kategoria ta może dotyczyć osób bez stałego miejsca zamieszkania, które często przemieszczają się pomiędzy różnymi typami zakwaterowania (schroniska, noclegownie i instytucje dla bezdomnych). Jak wskazują Zasady spisywania osób w obiektach zbiorowego zakwaterowania i osób bezdomnych osoba bezdomna to osoba, która z różnych przyczyn – ekonomicznych, rodzinnych lub administracyjnych – deklaruje brak stałego miejsca zamieszkania. Do osób bezdomnych nie należy zaliczać takich, które są pozbawione dachu nad głową z powodu wypadków losowych (kataklizmów, powodzi, pożarów itp.

Zgodnie z metodą przeprowadzenia spisu ludności, osoby bezdomne zamieszkujące/przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania spisane będą przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie placówki dla osób bezdomnych przy wykorzystaniu aplikacji internetowej (W obiektach zbiorowego zakwaterowania nie będzie realizowany spis reprezentacyjny – długi formularz). Spis osób bezdomnych w OZZ-61 będzie realizowany na dzień 31 marca 2011 roku

W ramach współpracy Głównym Urzędem Statystycznym  Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zobowiązało się do:

1) opracowania wytycznych dla wojewódzkich oraz gminnych biurach spisowych w zakresie spisu osób bezdomnych,

2) przeprowadzenia szkolenia dla członków wybranych wojewódzkich biur spisowych,

3) weryfikacji bazy z instytucjonalnymi miejscami przebywania osób bezdomnych,

4) weryfikacji bazy z pozainstytucjonalnymi miejscami przebywania osób bezdomnych,

5) opracowania raportu końcowego z badania.

Spis osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych

W dniach 15 i 16 kwietnia rachmistrze spisywali osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych. Spis rozpoczął się o godzinie 14:00 w piątek, a zakończył się o 10:00 w sobotę. Rachmistrze, generalnie, nie spisywali między 22:00 a 6:00. Rachmistrze pracowali we współpracy z Policją (zapewniała im bezpieczeństwo), pomocą społeczną (dostarczała wiedzy na temat miejsc przebywania osób w miejscach niemieszkalnych). Pierwsze po spisowe informacje mówią, że w kraju spisano niespełna 10 tys. osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych. W tym w województwie pomorskim nieco ponad 800 osób. Szczegółowe informacje jeszcze nie są dostępne.

Pierwsze orientacyjne wyniki spisu dostępne są tutaj.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.