fbpx

Grupa badawcza PFWB

W ramach pracy nad strategią Pomorskiego Forum została powołana grupa, która zajmowała się przygotowaniem dokumentu strategii w obszarze badań, działo się to w 2008 roku. W ciągu tego roku grupa spotkała się trzy razy, a wszystkie spotkania poświęcone były pracy nad Strategią. Po zakończeniu prac nad tym dokumentem zdecydowano, że grupa nadal będzie kontynuować prace w przestrzeni badawczej.

W 2009 roku grupa badawcza spotkała się jedenaście razy. Pracę zdominował temat badania socjodemograficznego, które było najważniejszym zadaniem jakie w ramach pracy grupy zostało przygotowane i następnie zrealizowane. Prócz tego w pracach grupy przewijała się tematyka wdrażania Strategii rozwoju Pomorskiego Forum (pojawiły się tu pomysły na powołanie i rozwój Pomorskiego Instytutu Badań nad Bezdomnością) oraz zaangażowania w przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w przestrzeni bezdomności planowanego na 2011 rok.

Przez grupę przewinęło się piętnaście osób.

Obecnie w skład grupy wchodzą:

  • Maciej Dębski – Uniwersytet Gdański (lider grupy)
  • Łukasz Browarczyk – PFWB (organizator grupy z ramienia biura)
  • Paweł Janowski – PFWB
  • Jarosław Józefczyk – MOPS Gdynia
  • Anna Michalska – TPBA Koło Gdańskie
  • Krzysztof Ługowski – MOPS Rumia
  • Sylwiusz Retowski – SWPS
  • Piotr Olech – PFWB
  • Justyna Pawłowska – Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Jolanta Sokołowska – Uniwersytet Gdański

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.