fbpx

Badanie socjodemograficzne 2011

Ankiety do pobrania:

ankieta dorosły wersja ostateczna

ankieta dziecko wersja ostateczna

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności po raz szósty realizować będzie badania socjodemograficznego portretu zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim. Badanie odbywać się będzie w dniach 9-10 grudnia 2011 roku (piątek-sobota) od wczesnych godzin rannych po późne godziny nocne. Najprawdopodobniej, tak jak w roku 2009 zostanie ono rozciągnięte również na weekend z poniedziałkiem 12 grudnia włącznie. Głównym celem realizowanych badań jest oszacowanie skali zjawiska bezdomności instytucjonalnej oraz pozainstytucjonalnej w województwie pomorskim oraz określenie najważniejszych problemów osób biorących udział w badaniu. Jak co roku narzędziem badawczym będzie zestandaryzowany kwestionariusz wywiadu dla osób pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) oraz dla bezdomnych dzieci i młodzieży (do 18 roku życia), który będzie wypełniany przez rodziców albo prawnych opiekunów.

Już teraz serdecznie zapraszamy do podłączenia się do tej inicjatywy innych województw tak, aby udało się przeprowadzić badania nie tylko w województwie pomorskim, ale również w innych. Z rozmów, które już prowadziliśmy wydaje się, że kilka województw jest zainteresowanych przystąpieniem do inicjatywy od lat realizowanej przez PFWB.

Przygotowujemy krótki podręcznik o pomorskiej metodologii, według której realizowane są nasze „spisy” osób bezdomnych. Przypomnę jedynie, że odbywają się one co 2 lata zawsze w okresie zimowym zaś prace terenowe oparte są o kilkaset osób bezpośrednio bądź pośrednio zaangażowanych w życiu codziennym w pomoc osobom bezdomnym (tak zwane koalicje gminne, powiatowe).

Jeśli ktoś byłby zainteresowany realizacją takich właśnie badań socjodemograficznych dokładnie w tym samym czasie (przypomnę 9-10 grudnia), dokładnie tą samą metodologią, tym samym narzędziem badawczym zapraszamy do ścisłej współpracy. Prace nad narzędziem badawczym na rok 2011 rozpoczynamy już w lipcu 2011 roku. Myślę, że inicjatywa spisu osób bezdomnych w wielu miejscach w Polsce w jednym czasie jest o tyle istotna, iż jej wyniki mogą stanowić kontrapunkt dla danych uzyskanych przy spisie osób bezdomnych, który był realizowany przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011.

Do współpracy zapraszamy nie tylko całe województwa ale również i miasta. Być może dziś nie dysponują państwo takim potencjałem aby objąć badaniem cały obszar swojego województwa lecz jedynie konkretną gminę. W tym zakresie jesteśmy gotowi usiąść do wspólnego stołu, by wspólnie wypracować zakres działań badawczych. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności dysponuje odpowiednimi zasobami, aby zainteresowane strony wyposażyć w odpowiednią wiedzę i niezbędne narzędzia. Możemy również wziąć na siebie całą analizę statystyczną i opracowanie wyników badań. Ale również i w tym przypadku można wszystko wspólnie poustalać.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do zgłaszania ofert kandydatów na koordynatorów powiatowych badania socjodemograficznego 2011 w województwie pomorskim. Serdecznie zapraszamy zarówno osoby, które dotychczas zajmowały się koordynacją jak i nowe zainteresowane osoby.

Kandydatury prosimy zgłaszać mailowo na adres:

lukasz.browarczyk@pfwb.com.pl

oraz

m.debski@pfwb.com.pl

dokumenty do pobrania:

Metodologia badań socjodemograficznych 2001-2009

lista koordynatorów powiatowych: koordynatorzy badania 2011

Zakres obowiązków koordynatora powiatowego (projekt)

WYNIKI BADANIA SOCJODEMOGRAFICZNEGO 2011

socjodemograficzne 2011


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.