fbpx

Badanie socjodemograficzne 2001

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności we współpracy z pomysłodawczynią badania Anną Duracz-Walczak w roku 2001 zrealizowało pierwsze badanie socjodemograficzne zatytułowane Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego.

Przedsięwzięcie było odpowiedzią na deficyt badań socjologicznych w zakresie problematyki bezdomności. Projekt sondażu jest także pierwszym badaniem w Polsce, które poprawnie metodologicznie określa liczbę osób bezdomnych w skali województwa.

Badanie polegało przede wszystkim na ustaleniu liczby oraz podstawowych danych dotyczących osób bezdomnych, przebywających w 2001 roku na terenie województwa pomorskiego. Badanie to, w trosce o rzetelne dane, zostało przeprowadzone w ciągu jednego dnia (12 grudzień 2001r.) w placówkach dla osób bezdomnych, szpitalach, więzieniach, izbach wytrzeźwień, altankach i działkach oraz miejscach niemieszkalnych (np. dworce kolejowe) na terenie całego województwa pomorskiego.

W przygotowaniach wydarzenia wzięło udział około 400 osób.

Na potrzeby badania przyjęliśmy dwie definicje bezdomności pierwsza to definicja z ustawy o pomocy społecznej, druga zaś to definicja przyjęta w ramach Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

W badaniu dotarto do 2144 osób. Z zebranych danych wynika, że w pomorskiej populacji osób bezdomnych jest więcej kobiet niż mężczyzn, ci drudzy byli starsi, ich staż bezdomności był dłuższy, stan zdrowia gorszy niż w przypadku kobiet. Na podstawie wyników można wnioskować, że to kobiety mają większe szanse na wyjście z bezdomności niż mężczyźni. Badanie pokazało też wyraźnie, że ludzie przebywający w miejscach niemieszkalnych charakteryzują się dużą aktywnością i zaradnością, adekwatną do warunków w jakich się znaleźli. Ich aktywność jest dużo większa niż osób przebywających w placówkach dla ludzi bezdomnych.

Anna Duracz-Walczak – Raport badania socjodemograficznego 2001

Raport w wydawnictwie POMOST – O bezdomności bez lęku 2002

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.