fbpx

Badania

[lang_pl]

Ogólna Informacja

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności niemalże od początku działalności animowało różnego rodzaju aktywności badawcze, zarówno w kategorii wąsko rozumianej empirii, jak i w przestrzeni tzw. desk research. Do rezultatów w tej przestrzeni należy zaliczyć różnego rodzaju wydawnictwa, a także badawcze inicjatywy, które nie mają precedensu w skali kraju. Rezultatem aktywności Pomorskiego Forum na polu badawczym jest m.in. powołanie w 2007 roku grupy eksperckiej ds. badań, której aspiracją jest przekształcenie się w Pomorski Instytut Badań nad Bezdomnością.

Nasuwa się pytanie: Po co badania w dziedzinie bezdomności? Jesteśmy przekonani, że o zapobieganiu, zwalczaniu bezdomności, minimalizowaniu jej negatywnego wpływu można mówić dopiero w momencie kiedy posiada się obiektywną wiedzę o samym fenomenie. Taką wiedzę można uzyskać jedynie dzięki prowadzeniu działalności badawczej. Słowem, nie można efektywnie przeciwdziałać i zwalczać bezdomności, kiedy nie posiada się o niej rzetelnej wiedzy.

Badanie Socjodemograficzne

W chwili, w której świat społeczny dojrzeje do przekonania, że pomoc osobom bezdomnym warta jest tego miana jedynie w momencie, w którym nakierowana jest na wychodzenie z bezdomności, na wchłonięcie przez system społeczny, konieczna staje się elementarna wiedza o skali bezdomności. Budowa systemu pomocy nastawionego na udzielanie chronienia osobom bezdomnym może być adekwatna, tzn. odpowiadająca potrzebom osób bezdomnym, mówiąc innymi słowy, możliwie najmniej kosztowna ekonomicznie, jedynie kiedy posiada się elementarną wiedzę, choćby o tym, ile jest osób bezdomnych w danym regionie. Innymi słowy – ile powinniśmy mieć w danym regionie łóżek i dla jakiego rodzaju osób powinniśmy projektować usługę (mężczyzn, kobiet, starszych, młodszych, schorowanych itp.). Próbą narysowania adekwatnego obrazu bezdomności oraz śledzenia jej zmian są systematycznie przeprowadzane, z inicjatywy Pomorskiego Forum w województwie pomorskim badania socjodemograficzne, które mają dać odpowiedź na fundamentalne pytanie – ile przebywa na terenie naszego województwa osób bezdomnych?

Pierwsze badanie socjodemograficzne miało miejsce w 2001 roku, od tego czasu powtarzane jest co dwa lata.

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Profil

W ramach realizowanego od listopada 2004 do marca 2008 r. projektu Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy, w którym Pomorskie Forum było jednym z partnerów zrealizowano szeroko zakrojone interdyscyplinarne badania nad populacją trójmiejskich ludzi bezdomnych. Ich rezultatem jest publikacja Psychospołeczny profil osób bezdomnych w trójmieście. W badaniach tych przyglądano się zjawisku bezdomności pod kątem pedagogiki (badania jakościowe), psychologii oraz socjologii (badania ilościowe).

Więcej informacji

Badanie kondycji mieszkalnictwa społecznego

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności przy wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego oraz we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przeprowadza badanie kondycji mieszkalnictwa w największych polskich miastach. Przedsięwzięcie może się powieść tylko przy wparciu i zaangażowaniu urzędów miejskich poszczególnych miast. Dzięki badaniu zamierzamy odtworzyć tendencję zmian w mieszkalnictwie w kraju. Pragniemy powiedzieć o kondycji sektora mieszkaniowego przed planowanymi zmianami w ustawie o ochronie lokatorów, które mają m.in. umożliwić eksmitowanie niektórych lokatorów bezpośrednio do placówek dla osób bezdomnych.

Pragniemy zebrać dane dotyczące trzech ostatnich lat (2008, 2009 i 2010). Pytanie o sytuację w tym okresie pozwoli nakreślić tendencję, kierunek, w którym zmienia się kondycja mieszkaniowa największych polskich miast.
więcej informacji

Werbel

W ramach realizowanego przez Pomorskie Forum projektu Werbel demokracji – kampania ku przeciwdziałaniu dyskryminacji osób bezdomnych, realizowanego od września 2008 r. także realizowano badania. Dotyczyły one społecznego postrzegania bezdomności, a przede wszystkim obrazu bezdomności w przekazie medialnym. Fundamentalne pytania brzmiały tu: Czy w mediach mówi się o bezdomności? Jak się o niej mówi, jak jest pokazywana? Zastanawialiśmy się nad tym, czy to, co mówią media jest bliższe faktom, czy może bardziej zbliża się do stereotypowych wyobrażeń na temat zjawiska bezdomności.

Więcej informacji

Raporty

W ramach prac pomorskiego partnerstwa powstają różnego rodzaju raporty specjalistyczne, poświęcone różnym aspektom fenomenu bezdomności, różnym zagadnieniom związanym z tym zjawiskiem.

Więcej informacji

Specjalistyczne publikacje

W pierwszych latrach działania Pomorskiego Forum ukazała się książka W kręgu problematyki bezdomności polskiej, której współwydawcą było pomorskie partnerstwo.

Publikacje

Grupa badawcza

W roku 2008 w ramach prac nad strategią rozwoju Pomorskiego Forum powołano grupy eksperckie, których zadaniem była praca  nad dokumentem strategii w wyszczególnionych obszarach tematycznych. Jednym z obszarów były badania. Grupa badawcza spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał, przedmiotem jej działalności jest aktywność badawcza Pomorskiego Forum. Pierwszym ważnym badaniem organizowanym przez grupę jest badanie socjodemograficzne 2009.

W skład grupy wchodzą:

  1. Maciej Dębski, Uniwersytet Gdańsk
  2. Łukasz Browarczyk, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
  3. Jarosław Józefczyk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
  4. Anna Michalska, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Więcej informacji

Oferta badawcza

Grupa badawcza Pomorskiego Forum pod szyldem Pomorskiego Instytutu Badań nad Bezdomnością oferuje swoje usługi w przestrzeni badań nad bezdomnością.

W działalność badawczą zaangażowane są osoby o dużym doświadczeniu badawczym, realizujące od wielu lat projekty badawcze w przestrzeni bezdomności oraz wykluczenia społecznego.

Realizujemy badania interdyscyplinarne z pogranicza socjologii, psychologii i pedagogiki.

Dowiedz się więcej

[/lang_pl]

[lang_en]

General information

The Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness has been actively involved in a variety of research activities adopting empirical and desk research approach. It has resulted in a number of publications and research initiatives unprecedented in Poland. One of such initiatives is a research expert group, set up in 2007, which aims to turn into the Pomeranian Institute of Research on Homelessness.

Why do we need research in the sphere of homelessness? We believe that preventing and combating homelessness as well as minimizing its negative effects is impossible without the objective and profound knowledge on this problem. And the only way to gain this knowledge is through research.

Sociodemographic survey

The moment our society understands that helping the homeless is effective only when aimed at getting out of homelessness and social inclusion, will be the right moment to provide sufficient knowledge on homelessness. Creating an assistance system aimed at providing shelter to the homeless may be adequate – may reflect the needs of the homeless and be economically suitable – only when we know how many homeless people there are in a given region. This gives us an idea how many beds we need and who to address our help (men, women, older, young or sick people etc.) In order to see the scale of the problem and monitor any changes in the homeless sector, the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness conducts sociodemographic surveys which provide the answer to this basic question – how many homeless people live in our province?

The first sociodemographic survey was conducted in 2001. Since then it has been conducted every two years.

2001

2003

2005

2007

2009

Profile

Between November 2004 and March 2008 the Pomeranian Forum in cooperation with other PFWB partners conducted the project called Agenda of Homelessness – Standards for Active Return to Employment. One of the elements of this project was extensive interdisciplinary research on the population of the homeless in Trójmiasto. It resulted in publishing the Psycho- social Profile of Homeless Population in Tricity. Homelessness was discussed from three different points of view: pedagogy (quantitative research), sociology (qualitative research) and psychology.

More information

Werbel

The Pomeranian Forum started Werbel demokracji – the campaign aimed at counteracting discrimination of the homeless in September 2008. Research focusing on social perception of this phenomenon and presenting homelessness in the media was one of the elements of this project. We wanted to see how the media talk about homelessness, how they present this problem and whether their image of homelessness is true or stereotypical.

More information

Reports

PFWB cooperation results in a number of detailed reports on different aspects of homelessness and issues connected with this problem.

More information

Specialist publications

In the first years of PFWB activity Forum co-published “W kręgu problematyki bezdomności polskiej”

Publications

Research group

Expert groups established in 2008 in the course of PFWB strategy development were designed to work on the strategy document in different thematic spheres and research was one of those spheres. Research group has meetings at least once every quarter and its main sphere of activity is PFWB research. The sociodemographic survey conducted in 2009 was the first important activity undertaken by this group.

Group members:

  1. Maciej Dębski, Uniwersity of Gdańsk
  2. Łukasz Browarczyk, The Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness
  3. Jarosław Józefczyk, Municipal Social Assistance Centre in Gdynia
  4. Anna Michalska, St. Brother Albert’s Aid Society, Gdańsk circle

More information

Research offer

PFWB research group acting under the aegis of the Pomeranian Institute of Research on Homelessness offers services in the sphere of homelessness.

Research activity is undertaken by people with research experience, who have conducted research projects in the field of homelessness and social exclusion for many years.

We conduct interdisciplinary research combining sociology, psychology and pedagogy.

[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.