fbpx

O bezdomności stereotypowo

I.Obraz bezdomności w świadomości społecznej czyli bezdomność widziana oczami obywateli

Badania dotyczące problematyki bezdomności, realizowane w województwie pomorskim głównie przez Uniwersytet Gdański i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, zarówno wśród Gdańszczan, samych osób bezdomnych, przedsiębiorców, studentów, pracowników sektora pomocowego oraz internautów ukazują, iż:

1.Obywatele są przekonani, iż osoby bezdomne są brudne i zaniedbane, że bezdomni to alkoholicy, a bezdomność to patologia, dotyczy mężczyzn i nizin społecznych

Aż 96% obywateli wskazuje na częste bądź bardzo częste nadużywanie przez osoby bezdomne alkoholu, bezrobocie (93,0%) oraz ubóstwo (91,0%).

2. Przedstawiciele społeczeństwa przejawiają wobec osób bezdomnych postawy negatywne bądź obojętne

Choć mieszkańcy Trójmiasta z osobami bezdomnymi mają sporadyczny kontakt (68,0%), to są wobec osób bezdomnych nastawieni obojętnie, bądź negatywnie; w stosunku do bezdomności brakuje postaw obywatelskich.

3. Przedstawiciele społeczeństwa uważają, iż „bezdomność widać i czuć”, bo to głównie problem ulicy

Obywatele regionu błędnie szacują procent osób bezdomnych zamieszkujących daną przestrzeń. Deklarują, że 35% wszystkich osób bezdomnych mieszka w placówkach, zaś pozostałe 65% poza placówkami – w miejscach niemieszkalnych (w rzeczywistości proporcje te są odwrotne).

4. Obywatele postrzegają bezdomność, jako wynik własnego wyboru

Pojawienie się bezdomności postrzegane jest głównie jako wynik czynników związanych z samą osoba bezdomną: z jej niezaradną postawą bądź własnym wyborem.

5. Obywatele nie posiadają wiedzy o systemie pomocy i istniejącym wsparciu dla osób bezdomnych

Aż 53,9% badanych osób nie potrafi wymienić nazwy żadnej organizacji świadczącej pomoc osobom bezdomnym.

6. Obywatele nie umieją reagować na bezdomność – pomagają poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe

W województwie pomorskim dominują tylko dwie formy pomocy: pierwszą z nich jest kupowanie i dawanie osobom bezdomnym jedzenia (57,5%) oraz dawanie pieniędzy ludziom żyjącym na ulicy (54,5%). Obie formy wspierają utrwalanie bezdomności, ale w żaden sposób nie wspierają wyjścia z niej.

Więcej o stereotypach

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.