fbpx

O Funduszu Mieszkań Wspieranych

Dlaczego jestem bezdomny?

W województwie pomorskim jest około 3000 osób bezdomnych. Nie należy ich osądzać, gdyż każda z nich ma swoje własne powody bezdomności.

Bezdomność to nie tylko alkoholizm, narkomania, własny wybór. Bezdomność to także wynik bezrobocia, panującej w Polsce biedy mieszkaniowej, przemian gospodarczych, kryzysu. Bezdomność to również wynik przemocy domowej, choroby, niepełnosprawności, zadłużenia, rozpadu związku, problemów rodzinnych, wypędzenia. Bezdomności doświadczają zarówno kobiety, mężczyźni jak i dzieci, osoby wykształcone, młode i starsze.

Warto mieć świadomość, iż w województwie pomorskim:

 • Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80% kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania.
 • Co druga osoba bezdomna jest osobą starszą. Niemal 60% tych osób doświadcza bezdomności z powodu niepełnosprawności, choroby oraz rozpadu związku partnerskiego.
 • Mężczyźni w średnim wieku stanowią ponad 60% populacji osób bezdomnych. Ponad 60% z nich doświadcza bezdomności z powodu bezrobocia, zadłużenia i eksmisji.
 • Co piąta osoba bezdomna jest osobą młodą. Niemal 60% staje się bezdomna z powodu problemów rodzinnych i domowych oraz wypędzenia.

Zgubić klucze do własnego domu może praktycznie każdy – bez względu na wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie życiowe.

ZDARZYŁO CI SIĘ DAĆ PIENIĄDZE OSOBIE BEZDOMNEJ I MIEĆ DOBRE SAMOPOCZUCIE?

 

Po co Fundusz Mieszkań Wspieranych?

Obecnie ponad 60% ludzi bezdomnych przebywa w specjalistycznych placówkach tj. noclegownie, schroniska, domy. Średni okres doświadczania bezdomności to ponad 6 lat. Z badań realizowanych przez PFWB od niemal 20 lat okazuje się, że około 20-25% populacji bezdomnych, statystycznie (uwzględniając wiek, wykształcenie, okres pozostawania w bezdomności itp.) ma wysokie bądź bardzo wysokie szanse wyjścia z bezdomności. Tymczasem proces integracji ze społeczeństwem, wymaga nie tylko przejścia terapii, nabycia odpowiednich umiejętności czy aktywności zawodowej, ale realnej perspektywy na własne mieszkanie. Rzeczywistość pokazuje jednak, że mieszkalnictwo to największy problem w procesie wychodzenia z bezdomności.

Od kilkunastu lat polska społeczna polityka mieszkaniowa stoi na krawędzi zapaści. Ogólna sytuacja mieszkaniowa ludzi ubogich lub o niskich dochodach na Pomorzu jest bardzo trudna. Brakuje mieszkań tanich i łatwo dostępnych, pamiętajmy, że wielu nie stać na kredyt mieszkaniowy. Istniejących mieszkań komunalnych czy społecznych jest zdecydowanie zbyt mało aby zabezpieczyć potrzeby obywateli. W województwie pomorskim brakuje mieszkań, w których ludzie bezdomni rokujący na powrót do społeczeństwa mogliby funkcjonować i z powodzeniem wyjść z zaklętego kręgu bezdomności.

Wiele osób bezdomnych, podejmujących pracę, uczących się i podnoszących swoje kwalifikacje, wychodzących z uzależnienia, ze względu na brak opcji mieszkaniowych pozostaje w placówkach dla ludzi bezdomnych. Ludzie bezdomni bardzo rzadko podejmują zatrudnienie, które umożliwia pozyskanie i utrzymanie własnego mieszkania. Sytuacja ta powoduje poczucie beznadziejności, zmniejsza wiarę także w to, że warto się starać i funkcjonować samodzielnie. Co więcej sytuacja ta jest niedopuszczalna ze względów ekonomicznych. Pozostawanie w placówkach ludzi bezdomnych zdolnych do samodzielnego lub delikatnie wspieranego funkcjonowania w środowisku, generuje wielkie koszty ekonomiczne.

Na Pomorzu zaledwie około 5% osób bezdomnych zamieszkuje mieszkania wspierane, dla przykładu w Danii czy Finlandii około 60% populacji osób bezdomnych korzysta z różnych form mieszkalnictwa wspieranego.

Aby zmienić niniejszy stan rzeczy Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności powołało Fundusz Mieszkań Wpieranych.

Celem Funduszu jest zwiększenie skali i stopnia funkcjonowania ludzi bezdomnych w mieszkaniach wspieranych oraz zwiększenie skali samodzielnego funkcjonowania w środowisku.  Tworzymy mieszkania wspierane i realizujemy programy wychodzenia z bezdomności w oparciu o mieszkania wspierane.

CZY PRZYPOMINASZ SOBIE JAK BYŁO TOBIE TRUDNO ZNALEŹĆ MIESZKANIE?

Wesprzyj program Funduszu Mieszkań Wspieranych dla ludzi bezdomnych, bo tak łatwo zgubić klucze do własnego domu.

Możliwe formy wspierania Funduszu Mieszkań Wspieranych:

 • Przekazanie darowizny finansowej lub rzeczowej
 • Przekazanie 1% swojego podatku
 • Praca wolontarystyczna

 

Numer Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000273179

Nasze konto bankowe: PKO Bank Polski S.A.:  87 1440 1387 0000 0000 1124 9124

Jak to robimy?

 • Tworzymy mieszkania wspierane z zasobów gminy lub organizacji pozarządowych – wyodrębnione (remonty, adaptacja, przekształcenie)
 • Przekształcamy placówki dla osób bezdomnych w mieszkania wspierane
 • Dofinansowujemy mieszkania wspierane wynajmowane przez organizacje czy instytucje i przekazywane w użytkowanie ludziom bezdomnym
 • Kupujemy mieszkania na cel realizacji zadań związanych z mieszkalnictwem wspieranym dla osób bezdomnych
 • Wspieramy realizację programów mieszkań wspieranych  w tym wspieranie funkcjonowania w mieszkaniu, asystentura, praca socjalna, edukacja i aktywizacja zawodowa, monitorowanie, wsparcie zdrowotne, psychologiczne itp.

POMÓŻ NAM ZNALEŹĆ KLUCZE DO WŁASNEGO DOMU DLA LUDZI BEZDOMNYCH. KAŻDY ZASŁUGUJE NA TO, BY MIEĆ WŁASNY DOM

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.