fbpx

Historia powstania

Historia powstania Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związana jest z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu miast w Polsce, pilotażowym projektem kontraktowania usług organizacji pozarządowych przez samorząd lokalny.
Projekt ten w Gdańsku był przygotowany, realizowany i współfinansowany przez trzech partnerów:

  1. Miasto Gdańsk,
  2. Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
  3. UMBRELLA PROJECT

Jednym z elementów projektu było powołanie tematycznych zespołów roboczych, które w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zawodowe uczestników, przygotować miały grunt pod przyszłe kontrakty finansowe ze środków samorządu. Spośród kilku uruchomionych zespołów roboczych, najbardziej zwartą i najtrwalszą okazała się grupa złożona ze specjalistów zajmujących się problematyką pomocy ludziom bezdomnym. Niezwykle istotnym aspektem początkowej działalności grupy było budowanie modelowej, opartej na partnerstwie, współpracy pomiędzy tak często różniącymi się podmiotami administracji rządowej, samorządowej a organizacjami sektora pozarządowego.

Na początku funkcjonowania, Forum obejmowało swoim zasięgiem Trójmiasto i okoliczne gminy, obecnie całe Województwo Pomorskie.

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.