fbpx

Dorobek

[lang_pl]

Usługi i działania Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

PFWB A POLITYKA SPOŁECZNA

Reprezentacja – PFWB jest federacją reprezentującą ponad 30 podmiotów zarówno sektora publicznego, jak i sektora pozarządowego działających w obszarze bezdomności na terenie województwa pomorskiego.

Konsolidacja i spójność działań – Na przestrzeni 10 lat dzięki Pomorskiemu Forum w ramach województwa udało się wypracować dość spójny model polityki społecznej wobec problematyki bezdomności – uwzględniający specyfikę i różnorodność organizacji działających na tym polu. Nie bez powodu województwo pomorskie uznawane jest za lidera w Polsce, jeśli chodzi o radzenie sobie z tą problematyką.

Partnerstwo – Działania Forum od wielu lat uwzględniają unikatowe w skali kraju partnerstwo zarówno sektora organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, jak i sektora biznesowego. Sami takie partnerstwo tworzymy, ale też i w wielu partnerstwach – na rzecz określonych problemów – uczestniczymy.

Tworzenie spójnego systemu walki z bezdomnością – Forum stara się tworzyć, promować i pomaga wdrażać kompletny system walki z bezdomnością polegający na:

  • Tworzeniu systemów interwencji (ratunkowych) i pomocy podstawowej – Forum wspiera organizacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz agendy rządowe
    w tworzeniu kompleksowego systemu zabezpieczania najważniejszych potrzeb ludzi bezdomnych (tworzenie jadłodajni, punktów charytatywnych, prowadzenia ulicznej pracy socjalnej – streetworking, partnerstwa pomiędzy służbami, tworzenia i prowadzenia ogrzewalni i noclegowni);
  • Tworzeniu systemów integracji społecznej (wychodzenia z bezdomności) – PFWB promuje i wspiera różne podmioty w tworzeniu systemu działań umożliwiających i wspierających integrację społeczną ludzi bezdomnych (edukacja, aktywizacja zawodowa, mieszkania treningowe, terapie, wsparcie psychologiczne, asystowanie, schroniska, centra aktywizacyjne, domy dla bezdomnych);
  • Tworzeniu systemów profilaktyki bezdomności – Forum promuje idee przeciwdziałania bezdomności jako najlepszego sposobu na walkę z bezdomnością (edukacja masmediów, edukacja lokalnych społeczności, tworzenie koalicji z różnymi podmiotami w celu przeciwdziałania bezdomności, edukacja młodzieży).

Standardy i modele – Pomorskie Forum od początku swojego funkcjonowania kładzie olbrzymi nacisk na tworzenie i wdrażanie standardów jakości wyspecjalizowanych usług skierowanych do ludzi bezdomnych. Uznajemy, że jest to doskonały sposób na zwiększanie profesjonalizmu i podnoszenia jakości i skuteczności działań organizacji na tym polu. Dotychczas wypracowaliśmy standardy i modele w zakresie: Placówek dla Osób Bezdomnych (Ogrzewalnie, Noclegownie, Schroniska, Domy dla Bezdomnych, Mieszkania Treningowe), Pracy Socjalnej, Streetworkingu, Edukacji, Aktywizacji Zawodowej, Asystowania Osobie Bezdomnej i Zagrożonej Bezdomnością, Pomocy Instytucjonalnej, Monitorowania Postępów Osoby  Bezdomnej i Zagrożonej Bezdomnością, Standard Etyczny.

Rzecznictwo – Forum jest organizacją prowadzącą szeroko rozumiane rzecznictwo interesów grupy ludzi dotkniętych najbrutalniejszym przykładem wykluczenia społecznego – bezdomnością.

Strategie – PFWB aktywnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju inicjatywach służących tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii polityki społecznej. Wspieramy takie działania zarówno na poziomie gminnym, powiatowym, jak i krajowym. Aktywnie uczestniczyliśmy w przygotowaniu Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego oraz poszczególnych gmin (np. Gdańska).

Konsultacje i ekspertyzy – Nasza organizacja od wielu lat przeprowadziła i prowadzi wiele ekspertyz i konsultacji dla instytucji Unii Europejskiej, organizacji europejskich, Ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji lokalnych. Forum w swoim gronie posiada wielu znanych ekspertów w zakresie różnych dziedzin związanych z bezdomnością.

Usługi doradcze – Prowadzimy szerokie usług doradcze i konsultacyjne dla organizacji i instytucji zajmujących się bezdomnością na terenie całej Polski.

Wymiana doświadczeń – PFWB jest przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy ludźmi i organizacjami zajmującymi się pomocą ludziom bezdomnym. Przez cały okres funkcjonowania Forum działania te były cyklicznie realizowane. Dzięki tej aktywności niemal wszystkie osoby zajmujące się bezdomnością znają się osobiście i lepiej ze sobą współpracują – co przy mobilnym charakterze bezdomności jest niezwykle ważne i cenne.

Temat Roczny PFWB – Forum widząc potrzebę większego skoncentrowania rocznej pracy PFWB wokół wybranego, jasno sprecyzowanego zagadnienia (np. profilaktyka bezdomności, bezdomność wśród kobiet i dzieci itp.) od kilku lat ustanawia przewodni, główny temat całej swojej działalności. Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania PFWB wskazują, że aby móc adekwatnej ujmować problem bezdomności, w celu tworzenia skuteczniejszych programów przeciwdziałania bezdomności oraz zwalczania tego zjawiska, należy skupiać uwagę na przepracowywaniu wybranego aspektu. Temat roczny wyznacza obszar merytorycznej działalności całego Forum (praca grup, konferencja, treść publikacji oraz zakres seminariów regionalnych i szkoleń). Wybór tematyki rocznej ustalany jest podczas Walnego Zgromadzenia członków PFWB. Dotychczas tematami rocznymi były – Zdrowie (2006); Bezdomność kobiet i dzieci (2008) oraz Profilaktyka Bezdomności (2009).

Grupy Eksperckie PFWB – Forum prowadzi 5 stałych grup eksperckich: 1) ds. badań, 2) komunikacji społecznej 3) edukacji 4) polityki społecznej 5) rozwoju instytucjonalnego. W prace grup zaangażowani są stali delegaci organizacji członkowskich (łącznie około 40 osób). Grupy spotykają się co miesiąc. Rezultatem prac grup są konkretne projekty, modele, standardy, strategie oraz rekomendacje prawne i systemowe w obszarze tematycznym grupy.

Spotkania PFWB – Forum zorganizowało dotychczas ponad 200 spotkań specjalistów polityki społecznej zajmujących się bezdomnością. Spotkania realizowane są na terenie całego województwa, przede wszystkim w placówkach dla osób bezdomnych. Tematyka spotkań poświęcona jest szerokiemu spektrum problematyk – od omawiania konkretnych problemów ludzi bezdomnych, poprzez budowanie modeli i standardów działań organizacji niosących pomoc, po konsultacje aktów prawnych związanych z bezdomnością.

Pomorska Rada Osób Bezdomnych – PROB – Pomorskie Forum w 2008 roku zainicjowało powstanie Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych. Rada składa się z osób, które doświadczyły bądź cały czas doświadczają bezdomności.  Rada powołana została do współpracy z członkami Pomorskiego Forum i stanowi ciało konsultacyjne Forum. Rada Osób Bezdomnych, realizująca zasadę  „nic o nas – bez nas”, pozwala  Pomorskiemu Forum, przyglądać i czerpać inspiracje do dalszej pracy w wypracowanych rozwiązaniach Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych. Za cel działania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych przyjęto:
1. Przygotowanie własnych rekomendacji dotyczących problematyki osób bezdomnych
2. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w konferencjach oraz seminariach.
3. Przygotowanie i dystrybucję publikacji z zakresu bezdomności (gazetka, ulotki, plakaty)
4. Prowadzenie wolontariatu
5. Stworzenie warunków do pozyskiwania informacji przez Internet. Rada obecnie liczy ponad 50 członków. Członkowie PROB uczestniczą w seminariach i spotkaniach grup eksperckich PFWB.

Więcej o polityce społecznej

EDUKACJA I KOMUNIKACJA

Konferencje – Forum zorganizowało dotychczas około 30 różnych konferencji na temat bezdomności z udziałem wielu uczestników. Konferencje miały charakter zarówno badawczy, projektowy, jak i dotyczyły określonych problemów związanych z bezdomnością.

Seminaria – Forum każdego roku organizuje tematyczne seminaria (minimum 4 seminaria rocznie), które bardziej niż konferencje służą wypracowywaniu konkretnych stanowisk strategicznych Forum. Dotychczas odbyło się około 50 tematycznych seminariów dających niepowtarzalna okazję do wymiany wiedzy i informacji. Rolą seminariów jest wymiana doświadczeń i wiedzy, wzajemne – osobiste – poznawanie się członków oraz integracja. Spotkania organizacji członkowskich Forum odbywają się w całym województwie i za każdym razem w innej placówce dla osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Szkolenia – Każdego roku Forum organizuje i prowadzi wiele szkoleń dla kadry instytucji polityki społecznej zajmujących się problematyką bezdomności. Szkolenia obejmują zarówno członków Forum, jak i organizacje spoza, zarówno z terenu województwa pomorskiego, jak i całej Polski. Tematyka szkoleń jest niezwykle szeroka – od szkoleń i treningów interpersonalnych, poprzez poszczególne modele i standardy, szkolenia dotyczące tworzenia i pisania projektów, po tworzenie spójnego systemu zwalczania bezdomności.

Debaty – Forum organizuje lub pomaga w realizacji wielu debat poświęconych bezdomności z udziałem różnych środowisk, np. dziennikarzy, ludzi nauki, polityków.

Edukacja nowych kadr – Pomorskie Forum prowadzi szeroką gamę aktywności edukacyjnych dla nowych i potencjalnie nowych pracowników systemu pomocy ludziom bezdomnym. Pomagamy szkolić i wdrażać nowych pracowników w zakresie bezdomności. Przykładem mogą być szkolenia dla streetworkerów, czy też szkolenia dla kadry naukowej Uniwersytetu Gdańskiego, pomoc w organizacji fakultetu poświęconego bezdomności na Uniwersytecie Gdańskim. W roku 2008 PFWB szkoliło ponad 300 pracowników socjalnych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

Przełamywanie stereotypu – W ciągu 10 lat swoich działań Forum kładło szczególny nacisk na przełamywanie negatywnego stereotypu ludzi bezdomnych, zarówno wśród mediów, polityków, jak i wśród opinii publicznej. Zrealizowaliśmy lub współrealizowaliśmy wiele działań w tym zakresie jak np. debaty medialne, programy telewizyjne i radiowe, projekty edukacyjne dla młodzieży i studentów.

Kampanie społeczne – PFWB prowadzi cykliczne kampanie społeczne ku przeciwdziałaniu dyskryminacji osób bezdomnych. Jednym z projektów był Werbel Demokracji, projekt realizowany w okresie wrzesień 2008 – październik 2009 w największych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk) i nakierowanym na przeprowadzenie kampanii społecznej, przeciwdziałającej dyskryminacji osób bezdomnych. Wielopłaszczyznowe oddziaływanie, głównie poprzez działalność Rady Medialnej
(w skład której weszły osoby bezdomne, przedstawiciele mediów, Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, przedstawiciele środowisk twórczych, naukowcy, decydenci), przeprowadzenie kampanii outdoor (Billboardy, Citylighty), prasowej, radiowej oraz happeningów („Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”) ma na celu zmianę wśród mieszkańców województwa pomorskiego stereotypowego postrzegania bezdomności oraz tendencyjnego sposobu prezentowania tego tematu przez media.

Informacja – PFWB poprzez własne biuro prowadzi bieżący przepływ informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką bezdomności, wykorzystując do tego celu wiele narzędzi, tj. newslettery, stronę internetową, spotkania, informacje pocztowe.

Platforma Internetowa www.pfwb.com.pl – Forum od wielu lat prowadzi wielowymiarową stronę internetową poświęconą zagadnieniu bezdomności w województwie pomorskim, zawierającą m.in. cały dorobek PFWB. Z biegiem czasu strona PFWB ewoluowała w stronę wielofunkcyjnej platformy komunikacyjnej dostępnej nie tylko dla członków Forum, ale i wszystkich zainteresowanych. Strona internetowa PFWB odwiedza każdego miesiąca kilka tysięcy internautów.

Biblioteczka – W ramach biura Pomorskiego Forum funkcjonuje biblioteczka zawierająca materiały krajowe i zagraniczne o bezdomności. Z doświadczeń Pomorskiego Forum wynika ewidentnie, że brakuje materiałów o bezdomności, jeśli są one dostępne to jedynie w stanie rozproszenia, wskazanym zatem było utworzenie miejsca z dostępem do pozycji książkowych, artykułów i materiałów w wersji elektronicznej. Forum posiada zarówno materiały w języku polskim, jak i angielskim. Zgromadziliśmy dotychczas ponad 200 pozycji książkowych, ponad 100 artykułów, ponad 200 różnego rodzaju raportów dotyczących bezdomności, prenumerujemy wiele czasopism specjalistycznych. Każdego miesiąca z biblioteki korzysta około 20 osób, są to nie tylko pracownicy szeroko rozumianej pomocy społecznej, ale i studenci i inne osoby zainteresowane problematyką.

Więcej o edukacji

Więcej o komunikacji

BADANIA

Badania bezdomności – Dzięki działaniom Pomorskiego Forum województwo pomorskie posiada najlepszą diagnozę problematyki bezdomności w Polsce. Wychodzimy z założenia, że bez dobrej diagnozy nie można dobrze zwalczać problemu bezdomności. Badania, które realizujemy i realizowaliśmy na terenie województwa pomorskiego są unikatowe w ramach Unii Europejskiej. Badanie socjodemograficzne (badanie ilości ludzi bezdomnych i podstawowych danych socjodemograficznych) na terenie całego województwa pomorskiego zrealizowaliśmy czterokrotnie w odstępie dwuletnim (2001, 2003, 2005, 2007). Jesteśmy jednym województwem, które posiada takie dane o liczbie ludzi bezdomnych. W badaniu terenowym każdorazowo uczestniczy ponad 500 osób, a w jego przygotowanie i realizację zaangażowanych jest ponad 100 różnego rodzaju instytucji i organizacji. Raporty powstałe we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim są publikowane w naszych wydawnictwach oraz innych książkach. Forum inicjowało i współuczestniczy w realizacji wielu innych badań np. Psychospołeczny profil osoby bezdomnej czy Badanie systemu pomocy ludziom bezdomnym – oba prowadzone przez Uniwersytet Gdański. System prowadzenia regularnych i rozległych badań umożliwia nam bieżące monitorowanie tej problematyki i dostosowywanie funkcjonującego systemu do rzeczywistych potrzeb.

Więcej o badaniach

WYDAWNICTWO

Podręcznik „Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach” – Pomorskie Forum, w ramach projektu Agenda Bezdomności, wydało publikację, stanowiącą spis nowatorskich rozwiązań, prekursorskich pomysłów i innowacyjnych metod pracy z osobami bezdomnymi. Podręcznik stanowi propozycję całościowego systemu pomocy osobom bezdomnym poczynając od ulicy – czyli pracy z osobami bezdomnymi, znajdującymi się poza instytucjonalnym systemem pomocy, aż do samodzielności życiowej – czyli przedsięwzięć podejmowanych z osobami bezdomnymi, które skutecznie zaczynają z bezdomności wychodzić. Opiera się na prezentacji ośmiu standardów (etycznego, streetworkingu, pomocy instytucjonalnej, pracy socjalnej, edukacji, aktywizacji zawodowej, monitorowania postępów oraz asystowania), oddziałujących na sześć sfer życia osób bezdomnych (psychologiczną, zawodową, zdrowotną, socjalno-bytową, mieszkaniową i społeczną). Prezentowane w podręczniku rozwiązania stworzono i przetestowano z myślą o wsparciu procesu wychodzenia z bezdomności, czyli o takich przedsięwzięciach w obszarze (re)integracji społecznej i zawodowej, które pozwoliłby osobom bezdomnym odzyskać i trwale utrzymać samodzielność życiową.

Książka „W kręgu problematyki bezdomności polskiej” – Pomorskie Forum znalazło się w gronie wydawców i współautorów ksiązki pod redakcją dr Anny Duracz-Walczak. Ponadto PFWB zajęło się sprzedażą i dystrybucją niniejszej książki.

Forum – „O bezdomności bez lęku” – PFWB cyklicznie wydaje pismo poświęcone problematyce bezdomności. Dotychczas ukazało się 11 takich wydawnictw. Wydawnictwo poświęcone jest zarówno problematyce teoretycznej, jak i praktycznej. W częściach teoretycznych możemy znaleźć raporty z badań, opracowania badawcze, standardy i modele pomocy ludziom bezdomnym, rozważania i refleksje na temat bezdomności, analizy i opracowania konkretnych problemów, natomiast w części praktycznej możemy znaleźć opracowania i raporty z konkretnych inicjatyw i projektów, luźne refleksje i opisy doświadczeń w pracy z ludźmi bezdomnymi, pamiętniki ludzi bezdomnych itp. Publikujemy także pisma Forum poświęcone konkretnym zagadnieniom – np. aktywizacja zawodowa ludzi bezdomnych, bezdomność a zdrowie.

Plakat o placówkach – PFWB co roku publikuje i dystrybuuje plakat o miejscach, w których ludzie bezdomni mogą znaleźć pomoc. Wydawane są cztery plakaty – mapy Trójmiasta, północnego, zachodniego i południowego rejonu województwa pomorskiego, na których oznaczono zarówno placówki udzielające pomocy w postaci schronienia i zapewnienia noclegu oraz organizacje i instytucje świadczące pomoc w postaci posiłków i wydawania odzieży. Dodatkowo umieszczono informacje o streetworkerach i placówkach aktywizujących. Plakaty z jednej strony służą zwiększaniu wiedzy osób bezdomnych o dostępnej pomocy (schronienie, posiłek, odzież itp.) na terenie Trójmiasta, z drugiej strony służą zwiększeniu świadomości obywateli Trójmiasta w zakresie możliwości udzielania wsparcia osobom bezdomnym. Plakaty rozwieszane są na dworcach kolejowych (Trójmiasto), w kolejkach SKM, Zespołach Pracy Socjalnej Ośrodków Pomocy Społecznej, we wszystkich placówkach pomocowych, szpitalach, Komisariatach Policji i Straży Miejskiej, Komendach Straży Pożarnej, na złomowiskach, w tzw. miejscach niemieszkalnych (dworce, kanały, zsypy), na osiedlach Trójmiasta, na terenie ogródków działkowych i w innych miejscach gdzie przebywają osoby bezdomne. Znaleźć je można także w Urzędach Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich, w organizacjach pozarządowych, organizacjach pomocy społecznej.

Informator o placówkach – Każdego roku Forum aktualizuje i wydaje informator o placówkach świadczących pomoc ludziom bezdomnym na terenie województwa pomorskiego. Informator o bezdomności zawiera listę placówek wraz z adresami, telefonami itp. oraz oferowanymi w danej placówce usługami. Informator ma charakter niezwykle wyczerpujący, ponieważ zawiera szczegółowy opis standardów danej placówki. Dotychczas wydano 10 takich informatorów. Z informatora korzystają wszystkie służby i organizacje na terenie województwa pomorskiego.

Więcej o publikacjach

PARTNERSTWO

Współpraca międzynarodowa – Pomorskie Forum prowadzi szeroką działalność międzynarodową. W związku z naszym doświadczeniem badawczym współuczestniczyliśmy w przygotowaniu dwóch europejskich raportów dotyczących bezdomności, zrealizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. Pierwszy raport sporządzony został przez francuską organizację INSEE dla EUROSTATU (Europejskiego Urzędu Statystycznego) w roku 2004. Raport zawiera pierwszą próbę europejskiego opisu bezdomności w kontekście badań realizowanych w całej Europie. Jedyne dane z Polski w tym raporcie pochodzą właśnie z naszych badań. Drugi raport został przygotowany przez grupę badaczy zrzeszonych wokół EOH (Europejskiego Obserwatorium Bezdomności) oraz naukowców różnych instytutów badawczych w całej Europie. Raport ten poświęcony jest definiowaniu bezdomności, opisowi katalogu usług świadczonych w Europie oraz tematyce baz danych zarówno organizacji wspierających, jak i rejestrów osób bezdomnych. Oprócz współpracy badawczej Forum współpracuje z wieloma organizacjami na płaszczyźnie wymiany doświadczeń (m.in. poprzez wizyty studyjne, konferencje, szkolenia). Nasi Partnerzy pochodzą z Holandii, Danii, Czech, Anglii, Francji, Irlandii, Szkocji, Węgier, Włoch, Belgii, Niemiec.

FEANTSA – Forum jest jedną z pieciu polskich organizacji członkowskich Europejskiej Federacji Organizacji Działających na rzecz Bezdomnych FEANTSA. Jest to organizacja zrzeszająca ponad 100 organizacji o zasięgu regionalnym lub krajowym z całej Europy. Forum posiadało swojego przedstawiciela w grupie roboczej do spraw badań i zbierania danych. Obecnie posiada przedstawiciela w Radzie Administracyjnej reprezentującego całą Polskę we władzach FEANTSA.

Ogólnopolskie Partnerstwo (POLANTSA) – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Stowarzyszeniem MONAR, Stowarzyszeniem OTWARTE DRZWI, CARITAS Diecezji Kieleckiej, Związkiem Organizacji Sieć Współpracy BARKA zawiązało ogólnopolskie partnerstwo celem przystąpienia do ogłoszenia o nabór partnerów realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Oficjalne partnerstwo jest wynikiem długiej współpracy polskich organizacji w ramach FEANTSA stąd żartobliwe określenie Partnerstwa POLANTSA.

Porozumienie z Komendą Wojewódzka Policji – 3 czerwca 2008 roku przedstawiciele Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności  podpisali Porozumienie o Współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Celem współpracy jest zwiększenie efektywności i jakości pomocy świadczonej osobom bezdomnym przebywającym poza systemem pomocy instytucjonalnej.

FORUM JAKO ORGANIZACJA

Formalne funkcjonowanie PFWB – Członkostwo opiera się na Porozumieniu o Współdziałaniu, formie umowy pomiędzy podmiotami. Instytucje członkowskie opłacają składkę członkowską oraz wnoszą oprócz potencjału merytorycznego, wkład w postaci nieodpłatnych sal, sprzętu technicznego, poczęstunków itp. Forum formalnie zarządzane jest przez Fundację Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Fundacja powołana została m.in. do reprezentacji i obsługi Forum, realizacji projektów i prowadzenia biura Forum.

Walne Zgromadzenia – odbywają się raz w roku i zbierają wszystkie organizacje członkowskie. Na Walnych zgromadzeniach przyjmowani są nowi członkowie, wybierane są władze, ustalany jest program działań Forum, podsumowany i rozliczany jest poprzedni rok aktywności.

Prezydium PFWB – członkowie Prezydium wybierani są przez Walne Zgromadzenie na dwu letnie kadencje. W skład Prezydium wchodzą reprezentanci organizacji członkowskich w tym Przewodniczący Forum oraz dwóch przedstawicieli sektora publicznego oraz dwóch przedstawicieli sektora pozarządowego. Prezydium jest ciałem wyznaczającym kierunki, strategicznym dla planowania działań Forum oraz kontrolowania Zarządu i Biura Forum. Spotkania Odbywają się raz na kwartał.

Zarząd PFWB – składa się z trzech osób Prezesa i Wiceprezesa będących przedstawicielami organizacji członkowskich oraz Sekretarza będącego jednocześnie Dyrektorem Biura. Zarząd odpowiedzialny jest za formalne reprezentowanie PFWB, jest ciałem wykonawczym i zarządzającym.

Biuro PFWB – biuro jest ciałem organizacyjnym i wykonawczym Forum. Obecnie w biurze zatrudnionych jest 6 osób. Do działań biura angażowani są stażyści, wolontariusze oraz realizowane jest około 20-30 umów zleceń lub dzieło rocznie, ponadto w dalszym ciągu wykorzystywana jest aktywność uczestników spotkań i organizacji członkowskich. Biuro Forum znajduje się w Gdańsku. Dysponujemy trzema lokalami i częścią socjalną. Biuro w roku 2007 i 2008 przeszło kompletna adaptację i dostosowane jest do działalności organizacyjnej.

Członkowie Forum – na początku Forum obejmowało swoim działaniem jedynie Trójmiasto, a samo Forum nazywało się „Gdańskim”, w miarę rozszerzania działalności liczba członków się zwiększała, a Forum nazwało się „Pomorskim”. Forum – co jest unikalne
w skali kraju – zrzesza nie tylko organizacje pozarządowe, które w woj. pomorskim realizują ponad 80% usług skierowanych do ludzi bezdomnych, ale także instytucje sektora publicznego, takie jak Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie posiadamy 29 organizacji członkowskich, a około 50 podmiotów w sposób cykliczny z nami współpracuje.

Promocja wolontariatu – Pomorskie Forum poprzez różnego rodzaju działania (szkolenia, konferencje, publikacje) promowało działalność wolontariuszy w obszarze bezdomności. Paradoksalnie pomimo olbrzymiej potrzeby działalności wolontariuszy w tej sferze organizacje działające na rzecz ludzi bezdomnych nie wykorzystują lub wykorzystują w ograniczonym zakresie tą możliwość. Również Biuro PFWB zatrudnia wolontariuszy do wsparcia konkretnych zadań. Wielu dotychczasowych wolontariuszy znalazło także późniejsze zatrudnienie w biurze PFWB.

Ewaluacja – Forum na bieżąco (każdego roku) prowadzi ewaluację  swoich działań, która pozwala na usystematyzowanie i uporządkowanie aktywności Forum. Ewaluacja opiera się na poprowadzeniu grup tematycznych, przeprowadzeniu badań ankietowych oraz wywiadów z kluczowymi dla Forum osobami. Materiał wypracowany podczas ewaluacji, tworzy podwaliny do wypracowania strategii na dalsze lata funkcjonowania Forum.

Strategia Rozwoju PFWB 2008-2015 – Forum posiada własną strategię rozwoju określającą misję, cele priorytetowe i szczegółowe, grupy odbiorców działań oraz najważniejsze kierunki działań. Strategia została wypracowana w ramach projektu IMPULS – finansowanego z przez Islandię i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nagrody – Działalność Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności została wyróżniona wieloma nagrodami:

  • Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku 2005 za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej;
  • Pomorskie Forum zostało wyróżnione w ramach konkursu Bursztynowy Mieczyk, nagrody corocznie przyznawanej najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym przez Marszałka Województwa Pomorskiego;
  • Działalność Forum została wyróżniona nagrodą im. Lecha Bądkowskiego przyznaną przez Prezydenta Miasta Gdańska najlepszej Organizacji Pozarządowej w roku 2000.

[/lang_pl]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.