fbpx

Czym jest Forum

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności jest płaszczyzną współpracy ponad trzydziestu organizacji pozarządowych oraz instytucji sektora publicznego w sferze problemu bezdomności. Podmioty zrzeszone w Pomorskim Forum współpracują na mocy Porozumienia o Współdziałaniu podpisanego 11 września 2001 roku, sygnowanego przez ówczesną sekretarz stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Joannę Staręgę-Piasek.

Obecnie Forum reprezentowane jest przez Fundację Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Pomorskie Forum istniejące od 1997 r. do 27.11.2006 nie posiadało formy prawnej, środki na działalność – głównie koordynującą – uzyskiwało poprzez organizacje członkowskie, które występują i pozyskują środki na pracę Forum. Członkostwo opiera się na Porozumieniu o Współdziałaniu, formie umowy pomiędzy podmiotami. Instytucje członkowskie – a jest ich obecnie 33 – wnoszą oprócz potencjału merytorycznego, wkład w postaci nieodpłatnych sal, sprzętu technicznego, poczęstunków itp. Każdego roku – z odpowiednim wyprzedzeniem – wybierana jest organizacja przewodnicząca Forum, podmiot ten występował i formalnie reprezentował sprawy Pomorskiego Forum.

Organizacją przewodniczącą Forum do roku 2006 było Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Niezależnie od tego faktu Pomorskie Forum kilka lat temu podjęło decyzję o formalizacji swoich działań. Zdecydowano o powołaniu Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Proces powołania Fundacji trwał niemal 2 lata (wypracowanie koncepcji, stworzenie statutu, zapewnienie zaplecza dla organizacji, proces rejestracji).

Dnia 27 listopada 2006 roku w Kancelarii Notariusza Adama Wasaka został podpisany akt notarialny ustanowienia Fundacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, został on podpisany przez przedstawicieli Fundacji Regionalnego Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, będącego Fundatorem Fundacji, w osobach Janusza Erenca oraz Jerzego Boczonia.

Fundacja Pomorskiego Forum zarejestrowana została w KRS 31.01.2007 roku.

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i osoby, których celem jest walka z bezdomnością.

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.