fbpx

Przyłącz się! Oferta dla nowych członków

 

Przystąp do Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności!

Członkiem PFWB może być każda organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna, która w pełni lub w określonej części zajmuje się problematyką bezdomności.

Wśród członków Forum mogą znaleźć się m.in. podmioty, które:

 • prowadzą usługi dla ludzi bezdomnych;
 • prowadzą działalność badawczą wokół problemu bezdomności;
 • koordynują politykę społeczną wobec problemu bezdomności;
 • działają w sferze interwencji, integracji lub profilaktyki bezdomności;
 • realizują działalność edukacyjną lub komunikacyjną w zakresie bezdomności;
 • zainteresowane są zjawiskiem bezdomności.

Pomorskie Forum może nadać członkostwo indywidualne osobom, które nie reprezentują żadnej instytucji a działają w sferze zagadnienia bezdomności oraz członkostwo honorowe osobom, które stale wspierają działania Forum oraz szczególnie przysłużyły się Pomorskiemu Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Członkowie PFWB mają prawo do:

 • Dostępu do informacji udzielanych przez Biuro PFWB w ramach swojej działalności organizacyjnej, informacyjnej i koordynacyjnej;
 • Wydrukowanych egzemplarzy publikacji wydawanych przez PFWB (Forum, Informatory, Broszury, Ulotki itp.);
 • Uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach realizowanych przez Pomorskie Forum w tym w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych, Walnych Zgromadzeniach;
 • Członkostwa we władzach PFWB a także w grupach eksperckich (w tematach – polityka społeczna, rozwój instytucjonalny; edukacja, komunikacja społeczna, badania);
 • Głosowania i nominowania członków władz Pomorskiego Forum;
 • Dostępu do wszystkich wyników badań realizowanych przez PFWB;
 • Uczestnictwa w kampaniach społecznych i edukacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki bezdomności;
 • Korzystania z usług Biura PFWB w zakresie działalności Forum.

Członkowie PFWB mają obowiązek:

 • Partycypacji w zadaniach i działaniach podejmowanych przez PFWB;
 • Dostarczania informacji o swojej organizacji oraz działaniach przez nią podejmowanych (na potrzeby publikacji, newslettera);
 • Utrzymywania bieżącego kontaktu z Biurem PFWB;
 • Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PFWB;
 • Partycypacji w kosztach funkcjonowania PFWB.

Partycypacja w kosztach Forum

Organizacje członkowskie należące do Forum ponoszą w niewielkiej części partycypację w kosztach funkcjonowania Biura PFWB. Koszt partycypacji wynosi 500 zł rocznie na jedną organizację członkowską. Z różnych przyczyn i w uzasadnionych sytuacjach Prezydium Forum może odroczyć lub umorzyć wkład partycypacyjny względem podmiotów członkowskich.

Jak aplikować o członkostwo w Forum

 

Organizacje i instytucje zainteresowane przystąpieniem do Pomorskiego Forum mogą złożyć aplikację członkowską PFWB , wraz z załącznikami (statut, raport roczny, inne materiały wymienione w aplikacji członkowskiej).

Kandydatury rozpatrywane są podczas Walnego Zgromadzenia Forum i akceptowane przez członków PFWB. Przyjęcie danej organizacji członkowskiej w skład Forum wymaga wcześniejszej rekomendacji przynajmniej jednej z dotychczasowych organizacji członkowskich. Przyjęcie nowych członków wymaga zgody 2/3 podmiotów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

Nowe organizacje członkowskie podpisują Porozumienie o współdziałaniu w ramach pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz składają Deklarację Członkowską. Każdy Podmiot będący członkiem Forum, wyznacza, nie mniej niż dwóch, oficjalnych Pełnomocników, którzy uczestniczą w pracach Forum. Pełnomocnicy działają na podstawie pisemnego umocowania udzielonego im przez właściwe organy swoich Podmiotów (deklaracja członkowska).

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy nie wahać się skontaktować się z nami tel. +48 500 165 355 lub e-mail: biuropfwb@gmail.com 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.