Podręcznik Model GSWB – już dostępny !

Szanowni Państwo

Podręcznik Model GSWB

Podręcznik Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, efekt wielomiesięcznych prac ponad 100 ekspertów z całej Polsce jest już dostępny w wersji elektronicznej.

Opublikowany materiał został zatwierdzony i zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i stanowi finalny produkt projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym w ramach opracowania standardu wychodzenia z bezdomności na szczeblu gminy.

Powstał on w projekcie, którego liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a partnerami odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę realizacji zadania są przedstawiciele 6 organizacji zajmujących się tematyką bezdomności: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA, Stowarzyszenie MONAR, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Pierwsza wersja Modelu GSWB ujrzała światło dzienne w maju 2011 roku, została wypracowana w gronie około stu ekspertów z całej Polski. Od tego czasu poddawana była licznym ocenom i konsultacjom środowisk tak praktyków, jak i teoretyków z zakresu pomocy i integracji społecznej, reprezentujących sektory rządowy, samorządowy i pozarządowy. W końcu Model GSWB został przetestowany w ramach fazy pilotażu przez 19 partnerstw lokalnych złożonych z podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych. Zaproponowane w Modelu GSWB rozwiązania nie są zamkniętym katalogiem usług. Model GSWB powinien stanowić podstawę do konstruowania gminnych modeli rozwiązywania problemu bezdomności. Istotą pilotażowych wdrożeń było dokonanie praktycznej weryfikacji zaproponowanych rozwiązań. Testy przeprowadzone w wybranych gminach miały znaczenie kluczowe dla całokształtu działań projektowych – w sposób bezpośredni wpłynęły na ostateczny kształt Modelu GSWB. Zakończenie fazy pilotażu pozwoliło sformułować ostateczne korekty w treści proponowanych rozwiązań, a także zaprezentować pakiet rekomendacji wskazujących kierunki zmian regulacji legislacyjnych, jakie muszą nastąpić, by Model GSWB mógł być wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy, we współpracy z podmiotami III sektora i innymi instytucjami będącymi partnerami realizacyjnymi.

Ostateczny kształt Podręcznika Model GSWB nadały konsultacje i uwagi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Materiał został także poddany redakcji, korekcie językowej oraz opracowaniu graficznemu. Wszystkim zaangażowanym w proces tworzenia niniejszego Podręcznika chcielibyśmy serdecznie podziękować. Pragniemy także poinformować, że Podręcznik w wersji wydrukowanej będzie dostępny w sierpniu 2014 roku.

Zapraszamy do lektury i upowszechniania Podręcznika

Podręcznik Model GSWB