Po konferencji międzynarodowej „Wokół Bezdomności – Standardy Usług”

Bezdomność polska – bezdomność europejska – podobieństwa i różnice.  Rozwiązania polskie i rozwiązania europejskie.  Standardy usług w Polsce – standardy usług w Europie.

Te i inne śmiałe i obszerne problemy zostały postawione przez organizatorów konferencji „Wokół Bezdomności – Standardy Usług”.

Na dwudniową konferencję 28-29.06.2011r. do Gdańskiego Hotelu Scandic przyjechali tłumnie przedstawiciele wszystkich obszarów działań związanych z bezdomnością w Polsce –  przedstawiciele samorządów, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Urzędów Wojewódzkich, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Ośrodków Polityki Społecznej, NGOsów oraz goście i prelegenci z Europy.

Organizatorzy konferencji postawili sobie za  cel przedstawienie zjawiska bezdomności
w Polsce i Europie oraz nowo wypracowanych standardów pracy z osobami bezdomnymi w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”. Konferencja przyniosła możliwość wymiany wiedzy
i doświadczeń w zakresie procesu tworzenia i implementacji ram systemowych gwarantujących odpowiedni poziom jakości usług dla ludzi bezdomnych w różnych krajach europejskich.

Gospodarzami pierwszego dnia konferencji byli Ewa Szczypior i Piotr Wołkowiński: przedstawili założenia konferencji, przybliżyli problem bezdomności i to co się wokół niego dzieje na gruncie polskim i europejskim. Inaugurujący konferencję blok wystąpień rozpoczął krótką
i refleksyjną prezentacją Piotr Wołkowiński „It takes two to tango”. Przypominając, że udane partnerstwo musi opierać się na długoterminowej perspektywie rzeczywistego uczestnictwa
i zapewnieniu równych szans dla partnerów, zwrócił uwagę jak to jest ważne, gdy się chce odgrywać ważną rolę u boku władz publicznych.

Pierwszą prezentację o temacie ściśle związanym z konferencją zaprezentował Piotr Olech.  Wystąpienie zawierało prezentację zadania 4 – standaryzacja pracy z osobami bezdomnymi w tym opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Piotr pokrótce przedstawił najważniejsze założenia projektu systemowego. Zaprezentował wszystkie obszary i działania oraz założenia związane z projektem. Przedstawił zbiór najważniejszych problemów związanych z polską bezdomnością.

Karolina Krzystek z FEANTSA z prezentacją „Standaryzacja jakości usług w Europie” mówiła o problematyce regulacji usług socjalnych w Unii Europejskiej  i państwach członkowskich. Przedstawiła kontekst prawny oraz zarys debaty europejskiej o standaryzacji usług społecznych.

Omówiła szeroko założenia Unii Europejskiej dotyczące stworzenia standaryzacji usług socjalnych.

Preben Brandt z SMES mówił o „Problemie jakości usług dla osób bezdomnych  w Danii” . Prezentacja opierała się na stwierdzeniu, że „ Ciężkim wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw jest  zapewnienie wysokich standardów wolności, demokracji i dobrobytu dla najsłabszych członków społeczności” – kimkolwiek oni są. Po tym zdaniu zostały zaprezentowane  dane statystyczne oraz omówione programy realizowane na rzecz osób potrzebujących w Danii.

Kolejny prelegent Luigi Leonori, również przedstawiciel SMES odniósł się do problemu „Wykluczenie społeczne w ogólnoeuropejskiej perspektywie bezdomności”. Przyzwoite cywilizowane społeczeństwo nie poniża, nie upokarza osób korzystających z usług pomocy społecznej. Europa nie powinna zapominać o osobach słabszych, potrzebujących.

Przestrzeganie praw człowieka powinno być głównym mottem  dla osób pracujących z potrzebującymi, bezdomnymi.

Na koniec, jako podsumowanie pierwszego dnia odbyła się Dyskusja panelowa – Bezdomność dziś i jutro – rozwiązania systemowe, w której udział wzięli przedstawiciele organizacji: Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności – Jarosław Józefczyk ,Caritas Diecezji Kieleckiej – Ks. Stanisław Słowik, Związek Organizacji Sieci Współpracy Barka – Lidia Węsierska i Lech Bór, Stowarzyszenia Monar  –  Jolanta Łazuga-Koczurowska, Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta – Bohdan Aniszczyk, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – Anna Machalica  -Pułtorak oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Iwona Rogozińska. Na początku dyskusji prowadzący prosili prelegentów o wymienienie swoich sukcesów i porażek w pracy zawodowej z osobami bezdomnymi. Paneliści po kolei zaczęli je przedstawiać i omawiać. Anna Machalica powiedziała, że dla niej największym sukcesem jest partycypacja osób bezdomnych w jej pracy codziennej. Bohdan Aniszczyk jako plus uznał rozwój i uniezależnienie kół lokalnych od Zarządu Głównego we Wrocławiu. Jolanta Łazuga Koczurowska uznała za największy sukces to,  że ludzie wychodzą z bezdomności. Jarosław Józefczyk wskazał na sprofesjonalizowanie pracy socjalnej oraz podmiotowe  traktowanie klientów. Ks. Słowik jako sukces uznał to, że żadna z ponad 60 zainicjowanych przez niego placówek nie zbankrutowała i odnajduje się na rynku pomocy, a Lidia Węsierska za sukces przedstawiła zbudowanie przez Barkę spójnego systemu działania i pracy. Uczestnicy panelu jako porażkę uznali problem powrotu do systemu pomocy osób „usamodzielnionych” oraz czynienia niejednokrotnie z osób bezdomnych klientów korzystających niż osób partycypujących. Następnie moderatorzy zadali następujące pytania: „Czy według ich wiedzy i doświadczenia rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe, czy można dojść do bezdomności zerowej”, „Czy należy pogodzić się z bezdomnością i starać się nią tylko coraz lepiej zarządzać” oraz „Co powinno się zadziać, aby zniknął naturalny hamulec instytucji, aby mogły się one dostosowywać  do ciągle ewoluującej bezdomności”. Podsumowując dyskusję Piotr Wołkowiński powrócił do prezentacji, którą rozpoczął pierwszy dzień konferencji nawiązując do „tanga”.  Tango to ruch i zjednoczenie, wspólne pójście partnerów do osiągnięcia celu. Ważne jest, aby partnerzy wspólnie zatańczyli tango w jednym rytmie i kierunku.

Drugi dzień konferencji planowo powinien rozpocząć się od wystąpienia Frederik Spinnewijna z  FEANTSA, niestety czynniki zewnętrzne uniemożliwiły jego przylot do Gdańska na spotkanie z gośćmi i  jego wystąpienie pt. „Europejski kontekst bezdomności” było możliwe dzięki łączom internetowym. Dyrektor FEANTSy pojawił się na wielkim ekranie i przez ponad 45 minut opowiadał o bieżącej polityce Unii Europejskiej dotyczącej bezdomności. Mówił o bieżących trendach, nurtach oraz o potrzebie wpływania wszystkich krajów członkowskich na wspólną politykę społeczną.

Po wystąpieniu Frederika Spinnewijn rozpoczęły się dwa cykle warsztatowe, każdy z nich trwał półtorej godziny. Warsztaty prowadzili następujący moderatorzy: steetworking – Rafał Stenka, praca socjalna – Joanna Kot, zatrudnienie i edukacja – Anna Machalica – Pułtorak, partnerstwa lokalne – Grażyna Leśniak – Niemczyk, mieszkalnictwo i pomoc doraźna – ks. Stanisław Słowik i zdrowie – Marta Stefaniak – Łubianka. Pierwszy cykl składał się z warsztatów o tematyce: streetworkingu, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej oraz zatrudnienia i edukacji. Drugi to praca socjalna, zdrowie i partnerstwa lokalne. Każdy z warsztatów opowiadał o najważniejszych problemach danego obszaru oraz rekomendacjach i nowych standardach wypracowanych przez grupy eksperckie. Swoje prezentacje na każdym warsztacie przedstawiali także goście zagraniczni, eksperci którzy mówili o dobrych praktykach, swoich doświadczeniach i rozwiązaniach stosowanych w rodzimych krajach.

Podsumowanie warsztatów i całej dwudniowej konferencji to sesja panelowa, w której uczestniczyli animatorzy moderatorzy odpowiedzialni za prowadzenie warsztatów i jednocześnie liderzy grup eksperckich pracujących w danych obszarach tematycznych. Animatorzy dokonali krótkiego podsumowania tego co się działo na warsztatach, o konfrontacji wypracowanych standardów z praktykami zagranicznymi oraz odsłuchu ze strony gości konferencji.

Konferencja międzynarodowa została zorganizowana przez Partnerów Zadania 4 w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 –
w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi – FEANTSA.

Goście zagraniczni konferencji: Sara Muaro – przedstawiciel Santa Casa da Misericórdia de Lisboa organizacja pomagająca osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie w Lizbonie, Preben Brand – przedstawiciel, Santé  Mentale  et  Exclusion  Sociale, Mental   Health   and   Social  Exclusion, European  NET  Working  for HOMELESS  and  MENTALLY  ILL  PEOPLE, Luigi Leonori – SMES President, Santé  Mentale  et  Exclusion  Sociale, Mental   Health   and   Social  Exclusion, European  NET  Working  for HOMELESS  and  MENTALLY  ILL  PEOPLE, Frederik Spinnewijndyrektor FEANTSA, Karolina Krzystek – FEANTSA Policy Officer, Claire Ritchie – samorząd dzielnicy Lambeth w Londynie, Michel Vigneau- Cazalaa – szef Platformy Carriers działającej na rzecz zatrudnienia osob wykluczonych społecznie, Veronique Otchoumou reprezentująca organizację Emmaüs Solidarité zajmującą się streetworkingiem w Paryżu, Bettina Gerhardt, przedstawicielka Centrum Informacji Mieszkaniowej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Berlinie, Paolo Brusa – Multi-Polis – organizacja zajmująca się szkoleniami i badaniami, członek FEANTSA.


Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacja z konferencji międzynarodowej „Wokół Bezdomności – Standardy Usług”