fbpx

Strona główna

output_nGs9rz

 

Badanie socjodemograficzne 2019

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności po raz dziesiąty realizować będzie badania socjodemograficznego portretu zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim. Badanie odbywać się będzie w pierwszy wekend grudnia. Głównym celem realizowanych badań jest oszacowanie skali zjawiska bezdomności instytucjonalnej oraz pozainstytucjonalnej w województwie pomorskim oraz określenie najważniejszych problemów osób biorących udział w badaniu.

Więcej informacji już niebawem.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z poprzednich badań. więcej informacji

 

 

Ostatnie publikacje

BLANK Ostatniego dnia 2013 roku Przedstawiamy kolejne wydanie rocznika „Forum. O bezdomności bez lęku”. Ten numer poświęcony został, zgodnie z tematyką roczną prac Pomorskiego Forum, zagadnieniu starości osób bezdomnych. Starzenie się populacji ludzi bezdomnych jest faktem, co z całą mocą ujawnia się w pomorskich badaniach bezdomności, wystarczy sięgnąć do raportów z badań socjodemograficznych. Wraz z każdą kolejną edycją badania, w statystykach przybywa osób bez domu w podeszłym wieku.Poza tematyką związaną z wiekiem, w publikacji zamieściliśmy również teksty poświęcone żebractwu – opracowane przez studentów i studentki Uniwersytetu Gdańskiego. Jako nawiązanie do przeprowadzonego w grudniu badania bezdomności pojawiły się materiały traktujące o zagadnieniu diagnozowania bezdomności.Wyjaśnienia wymaga oryginalny format wydania. Pierwszy raz w historii publikacji nie zostanie ona wydrukowana, a ukaże się jedynie w formie elektronicznej, co wynika z braku środków. Próbą wykorzystania tej niekorzystnej sytuacji było nadanie „Forum” innego niż dotąd kształtu. Mamy nadzieję, że czytelników zainteresuje nie tylko nowa form ale i treść publikacji.
Wersja elektroniczna dostępna tutaj
doświadczenia_okładka_small MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI W PARTNERSTWACH LOKALNYCH –
długo oczekiwana publikacja – „Doświadczenia” z realizacji pilotaży Modelu GSWB pisana rękoma samych realizatorów już jest.
Materiał prezentuje zbiór działań pilotażowych z 19 Partnerstw Lokalnych.
Wersja elektroniczna dostępna tutaj
FORUM O BEZDOMNOŚCI BEZ LĘKU 2012 zawiera jak zawsze wiele ciekawych artykułów i felietonów, tym razem poruszających kwestię szeroko rozumianej WSPÓŁPRACY.  W numerze m.in. podsumowanie badań społecznych dotyczących osób bezdomnych osadzonych w zakładach karnych oraz sporo refleksji na temat systemu postpenitencjarnego analizowanego pod kątem prewencji bezdomności.
Wersja elektroniczna dostępna tutaj
model okładka PODRĘCZNIK MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI.
Publikacja to efekt wielomiesięcznych prac ponad 100 ekspertów z całej Polsce . Opublikowany materiał został zatwierdzony i zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i stanowi finalny produkt projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym w ramach opracowania standardu wychodzenia z bezdomności na szczeblu gminy.
Powstał on w projekcie, którego liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a partnerami odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę realizacji zadania są przedstawiciele 6 organizacji zajmujących się tematyką bezdomności: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA, Stowarzyszenie MONAR, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.Wersja elektroniczna dostępna tutaj
Podręcznik Streetworkera Bezdomności. Jest niezmiernie ważnym wkładem w rozwój pracy socjalnej w Polsce, szczególnie wobec osób głęboko wykluczonych, gdyż szczegółowo opracowano w nim, w pełni skończone narzędzie metodyczne, choć jak zaznaczają we Wstępie autorzy opracowania, materiał należy traktować jako punkt wyjścia do pracy z osobami bezdomnymi, a nie jako sztywne wytyczne. Niemniej adresaci Podręcznika – indywidualni i instytucjonalni – otrzymują zbór wytycznych pomocnych m.in. przy tworzeniu struktur i zasad pracy w podejściu outreach. Ponadto, opracowane standardy streetworkingu w środowisku osób bezdomnych mogą być punktem wyjścia i świetną inspiracją do opracowania standardów streetworkingu skierowanego do innych grup docelowych. Wersja elektroniczna dostępna tutaj

Wszystkie publikacje

Baza Innowacji i Dobrych Praktyk

Baza Innowacji i Dobrych Praktyk

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.